Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt Agentschap Telecom alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaat Agentschap Telecom om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een melding doen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij (soms) uw persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het formulier staat vermeld welke gegevens Agentschap Telecom gebruikt en waarvoor.

Agentschap Telecom gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw e-mailadres ingevuld om de nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt Agentschap Telecom dit alleen om u die nieuwsbrief toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Agentschap Telecom kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Agentschap Telecom bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).