Kerncijfers Agentschap Telecom

Financiële kerncijfers

Indicator realisatie 2016 realisatie 2017 realisatie 2018
Bedrijfsresultaat (x € 1.000) -2.525 -2.409 118
Omzet (incl. Caribisch Nederland) 38.318 42.809 46.696
Personeelskosten per fte (x € 1.000) 73 77,1 79,5
Opleidingskosten als percentage van de personele kosten

2,10%

1,50% 1,70%
Huisvestingskosten per fte (x € 1.000)

7,8

5,4 5,5

Uurtarief (wijziging in reële termen)

-1,22%

-1,86% -2,45%

Het resultaat over 2018 is met € 118.000 positief. Dit is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor het agentschap een goed resultaat. In detail is er sprake van een positief resultaat op het product Caribisch Nederland van € 700.000 en een verlies op de overige producten en diensten van € 600.000.

Personele kerncijfers

Indicator realisatie 2016 realisatie 2017 realisatie 2018
Totaal aantal fte's 324,5 332,8 324
Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000) 2.350 2.635 2.971
Ziekteverzuim 4,70% 5,80% 3,30%
Percentage vrouwen 33,60% 33% 31%
Gemiddelde leeftijd 49,5 50 50,7

Het gerealiseerde aantal FTE is ten opzichte van 2017 licht gedaald. De stijgende kosten van externe inhuur wordt vooral veroorzaakt door de inbedding van de nieuwe taak Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni).