Vanaf 1 juli betalen voor hercontroles meetinstrumenten

Vanaf 1 juli 2017 voert Agentschap Telecom het Besluit kosten hercontroles Metrologiewet van 19 december 2016 uit. Dit houdt in dat partijen die meetinstrumenten voor handelsdoeleinden gebruiken, vanaf 1 juli moeten betalen voor hercontroles.

Gebruikers van een meetinstrument zijn er verantwoordelijk voor dat een meetinstrument voldoet aan de eisen. Als tijdens een inspectie blijkt dat dit niet het geval is, is de gebruiker in overtreding. Hij moet het meetinstrument dan (laten) herstellen. Daarna volgt een hercontrole door het agentschap. Voor deze hercontrole moet de gebruiker per 1 juli 2017 een vergoeding betalen.

Tarieven

Agentschap Telecom moet zich houden aan de wettelijk vastgestelde tarieven voor hercontroles, zoals in artikel 1 van de Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet staat.

Om de kosten voor de gebruiker zo laag mogelijk te houden, kunnen gebruikers waarbij een overtreding is geconstateerd per 1 juli digitaal of schriftelijk bewijs van herstel aanleveren bij het agentschap. 

Metrologiewet

De Metrologiewet ziet erop toe dat meetinstrumenten aan de wettelijk gestelde eisen voldoen, om zo eerlijke handel af te dwingen voor alle partijen. Sinds 1 januari 2016 houdt Agentschap Telecom toezicht op naleving van deze wet.