Verdeling op afroep 700 MHz vergunningen op de Noordzee

Agentschap Telecom geeft via het verdeelinstrument ‘verdeling op afroep’ (VOA) vergunningen uit voor mobiele communicatie op de Noordzee. Via dit verdeelinstrument worden er in totaal drie vergunningen verdeeld van elk 2x10 MHz in het frequentiebereik 703-733 MHz gepaard met 758-788 MHz, op de vaste installaties op het Nederlands continentaal plat. Aanvragen kunnen uiterlijk tot en met 12 januari 2021 worden ingediend.

Een vergunning geeft het gebruiksrecht voor frequentieruimte van 2x10 MHz binnen het voornoemde frequentiebereik op deze installaties ter zee. De te verdelen vergunningen zijn te vinden op de website van de Staatscourant: bijlagen bij ‘Bekendmaking indieningstermijn aanvragen Verdeling op afroep 700 MHz installaties ter zee’.

In het Nationaal Frequentieplan 2014 is bepaald dat de 700 MHz vergunningen op installaties ter zee via de procedure Verdeling op afroep worden uitgegeven. Een aanvraag voor de VOA-vergunning(en) op de installaties ter zee kon worden ingediend vanaf acht weken nadat Agentschap Telecom de 700 MHz-vergunningen die geldig zijn op het land en de territoriale wateren gepubliceerd had in de Staatscourant. Op 1 december 2020 is in de Staatscourant bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend. Hiermee is de indieningstermijn van zes weken voor het aanvragen van vergunningen in diezelfde band gestart. Tot en met uiterlijk 12 januari 2021 kunnen partijen die een vergunning willen verwerven een aanvraag indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het hiervoor bestemde aanvraagformulier VOA. Indien u kiest voor persoonlijke overhandiging van de aanvraag, dan dient dit op werkdagen tussen 8:30 uur en 16:00 uur te gebeuren.

Elektronisch communicatiekanaal: versleutelde e-mail

Zoals in de Regeling Verdeling op afroep is aangegeven, wordt bij publicatie van het aanvraagformulier bekend gemaakt via welk elektronisch communicatiekanaal tijdens de veiling wordt gecommuniceerd. Tijdens de uitvoering van de veiling maakt Agentschap Telecom gebruik van een versleutelde e-mail. Wanneer u een aanvraag indient, moet u daarbij ook uw publieke sleutel verstrekken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de opensource software GPG4win (te downloaden via gpg4win.org) voor het versturen en ontvangen van versleutelde e-mails. De versleuteling vindt plaats met behulp van private en publieke beveiligingssleutels. Voor het versleutelen van uw berichten aan Agentschap Telecom gebruikt u de publieke sleutel van Agentschap Telecom voor deze VOA-verdeling. Deze publieke sleutel wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd. Wilt u al voor een eventuele veiling ook versleutelde berichten terug ontvangen, dan verzoekt Agentschap Telecom u om dat per e-mail via voa@agentschaptelecom.nl aan te geven en daarbij uw publieke sleutel aan Agentschap Telecom te verstrekken.

Aanvraagprocedure verdeelinstrument Verdeling op afroep

In de Regeling Verdeling op Afroep, is vastgelegd hoe de procedure werkt. De procedure start op het moment dat de eerste aanvraag is ingediend. Na indiening en beoordeling van deze eerste aanvraag, stelt Agentschap Telecom de uiterste datum voor het indienen van overige aanvragen vast. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. Na sluiting van deze indientermijn wordt op basis van de ingediende aanvragen vastgesteld of er sprake is van schaarste. Is er sprake van schaarste, dan worden de vergunning(en) via een veiling uitgegeven. Is er voldoende frequentieruimte beschikbaar, dan verkrijgen de aanvragers de vergunning direct.

De Regeling Verdeling op Afroep is op 29 september 2020 gewijzigd. Hierbij is onder andere de fax als communicatiemiddel bij een veiling geschrapt. Met de wijzigingen is de VOA regeling in lijn gebracht met de meest recente veilingprocedures.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de verdeling van de 700 MHz vergunningen op de Noordzee, dan kunt u die per e-mail stellen aan voa@agentschaptelecom.nl. De vragen die Agentschap Telecom gedurende de aanvraagprocedure ontvangt en beantwoordt, worden geanonimiseerd op de website gepubliceerd. Indien er een veiling volgt, geldt dit voor de vragen en antwoorden aan de start van de veiling.