Verdeling op afroep 700 MHz vergunningen op de Noordzee

Agentschap Telecom geeft via het verdeelinstrument ‘verdeling op afroep’ (VOA) vergunningen uit voor mobiele communicatie op de Noordzee. Via dit verdeelinstrument zijn in totaal drie vergunningen verdeeld van elk 2x10 MHz in het frequentiebereik 703-733 MHz gepaard met 758-788 MHz, op de vaste installaties op het Nederlands continentaal plat. Aanvragen konden vanaf 1 december 2020 tot en met 12 januari 2021 worden ingediend. Omdat de vraag naar deze vergunningen groter was dan het aanbod, zijn deze vergunningen via een veiling verdeeld. De veiling is gehouden op donderdag 15 april 2021.

Update 17 mei 2021: einde procedure verdeling op afroep

De procedure van de verdeling op afroep is afgerond. Twee partijen, Tampnet en T-Mobile, hebben frequenties verworven in deze procedure. Na afloop van de veiling op 15 april 2021, hebben zij overleg gevoerd om tot overeenstemming te komen over wie welke vergunning zou krijgen. Met deze vergunning(en) kunnen zij snelle mobiele communicatie zoals 5G aanbieden op de Noordzee. Agentschap Telecom heeft de veiling uitgevoerd. Deze veiling die bestond uit 8 biedronden heeft in totaal € 975.000 opgebracht.

In de onderstaande tabel wordt vermeld welke partij welke vergunning heeft gewonnen en tegen welke prijs. De verleende vergunningen worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Naam

Frequentieruimte

Prijs

Tampnet

703 - 713 MHz / 758 - 768 MHz

€ 325.000

Tampnet

713 - 723 MHz / 768 - 778 MHz

€ 325.000

T-Mobile

723 - 733 MHz / 778 - 788 MHz

€ 325.000

Update 15 april 2021

De veiling voor de verdeling op afroep van de 700 MHz vergunningen op zee is geëindigd. Alle drie vergunningen zijn verdeeld. Er zijn winnende deelnemers die dezelfde voorkeur voor een specifieke vergunning hebben aangegeven in hun aanvraag. Daarom volgt nu een periode van vier weken waarin deze deelnemers kunnen onderhandelen over wie welke vergunning krijgt. Als de uitkomst bekend is, wordt dit hier vermeld. De verleende vergunningen worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Veiling verdeling op afroep

Een vergunning geeft het gebruiksrecht voor frequentieruimte van 2x10 MHz binnen het voornoemde frequentiebereik op deze installaties ter zee. De te verdelen vergunningen zijn te vinden op de website van de Staatscourant: bijlagen bij ‘Bekendmaking indieningstermijn aanvragen Verdeling op afroep 700 MHz installaties ter zee’.

In het Nationaal Frequentieplan 2014 is bepaald dat de 700 MHz vergunningen op installaties ter zee via de procedure Verdeling op afroep worden uitgegeven. Een aanvraag voor de VOA-vergunning(en) op de installaties ter zee kon worden ingediend vanaf acht weken nadat Agentschap Telecom de 700 MHz-vergunningen die geldig zijn op het land en de territoriale wateren gepubliceerd had in de Staatscourant. Op 1 december 2020 is in de Staatscourant bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend. Hiermee is de indieningstermijn van zes weken voor het aanvragen van vergunningen in diezelfde band gestart. Tot en met uiterlijk 12 januari 2021 konden partijen die een vergunning willen verwerven een aanvraag indienen. 

De binnengekomen aanvragen zijn inmiddels beoordeeld. Na beoordeling is vastgesteld dat de vraag groter is dan het aanbod. Dat betekent dat de vergunningen via een veiling worden verdeeld. Deze veiling start op 15 april 2021. Het is nu niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor deze VOA-procedure.

Aanvraagprocedure verdeelinstrument Verdeling op afroep

In de Regeling Verdeling op Afroep, is vastgelegd hoe de procedure werkt. De procedure start op het moment dat de eerste aanvraag is ingediend. Na indiening en beoordeling van deze eerste aanvraag, stelt Agentschap Telecom de uiterste datum voor het indienen van overige aanvragen vast. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. Na sluiting van deze indientermijn wordt op basis van de ingediende aanvragen vastgesteld of er sprake is van schaarste. Is er sprake van schaarste, dan worden de vergunning(en) via een veiling uitgegeven. Is er voldoende frequentieruimte beschikbaar, dan verkrijgen de aanvragers de vergunning direct.

De Regeling Verdeling op Afroep is op 29 september 2020 gewijzigd. Hierbij is onder andere de fax als communicatiemiddel bij een veiling geschrapt. Met de wijzigingen is de VOA regeling in lijn gebracht met de meest recente veilingprocedures.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de verdeling van de 700 MHz vergunningen op de Noordzee, dan kunt u die per e-mail stellen aan voa@agentschaptelecom.nl. De vragen die Agentschap Telecom gedurende de aanvraagprocedure ontvangt en beantwoordt, worden geanonimiseerd op de website gepubliceerd. Indien er een veiling volgt, geldt dit voor de vragen en antwoorden tot aan de start van de veiling.