Agentschap Telecom

Veiling niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B30, B32 en B33

Voor drie kavels niet-landelijke commerciële radio-omroep is een veiling gepland. Partijen kunnen vanaf 28 augustus tot uiterlijk 25 september hun belangstelling voor deze kavels bekendmaken door het indienen van een aanvraag. 

Wat wordt er geveild?

Er worden drie teruggekomen FM-vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio geveild; namelijk de vergunningen voor de kavels Winterswijk (B30), Lichtenvoorde (B32) en Wieringermeer (B33). Deze FM-kavels zijn gekoppeld aan een vergunning voor digitale radio (DAB+). Deze vergunningen worden al enige tijd niet meer gebruikt.

Meer informatie over de voorspelde theoretische verzorgingsgebieden van de drie FM-vergunningen en de allotment grenzen van de DAB+ vergunningen vindt u in de informatiefolder. De regiogerichtheidseis voor deze nieuwe vergunningen wordt teruggebracht naar 10%.

Hoe kan ik meedoen?

Om mee te kunnen doen aan deze veiling dient u een aanvraag in te dienen bij Agentschap Telecom t.a.v. projectteam uitgifte FM-vergunningen, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

U kunt van 28 augustus tot uiterlijk 25 september 2017 om 16.00 uur uw aanvraag indienen door middel van het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is als bijlage opgenomen bij de regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017. U moet uw aanvraag per aangetekende post versturen of via persoonlijke overhandiging indienen. Meer informatie vindt u in de informatiefolder.

Wat moet u weten voordat u meedoet/een aanvraag indient?

Om aan de veiling deel te mogen nemen dient u:

  • een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van € 10.000,- per aangevraagde  FM-vergunning te storten of aan te leveren;
  • een bankverklaring of een kopie van uw bankafschrift, met daarop een minimaal bedrag van € 15.000,- per aangevraagde FM-vergunning , aan te leveren ter onderbouwing van de financiële draagkracht voor de DAB + vergunning en
  • een toestemming van het Commissariaat voor de Media aan te leveren.
  • Verder mag u niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren of een faillissement hebben aangevraagd. Ook mag geen surseance van betaling zijn aangevraagd of verleend.

Tenslotte dient u een verklaring aan te leveren waarin u aangeeft  dat u zich onthoudt van onderlinge afspraken met andere deelnemers.

Als u, of een met u verbonden instelling, al een FM-vergunning voor niet-landelijk commerciele omroep (NLCO) heeft, let er dan ook op dat het totale demografische bereik niet groter mag worden dan 30%.

Meer informatie over de voorwaarden voor deelname vindt u in de informatiefolder.

Waar moet u verder op letten?

Om een succesvolle aanvraag in te dienen is het belangrijk om alle in de Regeling genoemde documenten juist en volledig aan te leveren.

Om aanvragers te ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag heeft Agentschap Telecom een overzicht gemaakt van de meest voorkomende onvolledigheden.

Veiling

Als er slechts één geldige aanvraag voor een kavel is, vindt er geen veiling plaats en wordt de vergunning voor dat kavel aan de betreffende aanvrager verleend. Als meerdere partijen een geldige aanvraag voor hetzelfde kavel hebben ingediend vindt een veiling plaats. Deze veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem. Meer informatie over de veilingprocedure staat in de informatiefolder.

Bij de start van de veiling is niet bekend hoe lang de veiling gaat duren. Hoe lang de veiling duurt is afhankelijk van het aantal bieders, het biedgedrag en het aantal biedrondes.

Meer informatie vindt u in:

Vragen?

Heeft u vragen over de veiling van kavels B30, B32 en B33? Stel ze via veilingb30b32b33@agentschaptelecom.nl