Verdeling FM-vergunningen met lokaal bereik

Informatie over de verdeling van 16 niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige regels wordt verwezen naar de Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik.

Update 25 januari 2022

1. Door Agentschap Telecom zijn vragen ontvangen ten aanzien van mogelijkheden om de opstelplaats van een vergunning aan te passen.

Hierover kan het volgende gemeld worden:
De verkrijger van een vergunning kan als vergunninghouder bij Agentschap Telecom een concreet verzoek indienen tot wijziging van een opstelplaats. Een dergelijk verzoek wordt dan beoordeeld aan de hand van frequentietechnische criteria (waarbij zowel nationale als internationale regels en afspraken worden nageleefd) en het criterium of het object van de vergunning niet wordt gewijzigd. Daarvoor zijn zowel het demografisch als het geografisch bereik van belang.

Als een opstelplaats feitelijk niet beschikbaar blijkt te zijn, dan kan de vergunninghouder daarvoor een noodzakelijke aanpassing van de vergunning aanvragen. Hoewel bij een (aangetoonde) noodzakelijke verplaatsing van het opstelpunt geen wijziging in omvang van het demografisch en geografisch bereik mogelijk is, is in een dergelijk geval een zo beperkt mogelijke verschuiving vanzelfsprekend wel mogelijk.
Overigens is als onderdeel van de Dialoogsessies (waaruit ook de kleine FM-frequenties zijn voortgekomen) een voorstel voor een nieuwe FM-gedragslijn gedaan. Zie hiervoor https://www.internetconsultatie.nl/gedragslijn. Wanneer deze gedragslijn in werking treedt dan kan dit leiden tot ruimere wijzigingsmogelijkheden voor het wijzigen van een opstelplaats.

2. Aan Agentschap Telecom is ook de vraag gesteld of tijdens de veiling door deelnemers vrij van kavelkeuze kan worden gewisseld.

Hierover kan het volgende gemeld worden:

Het staat deelnemers aan de veiling vrij om (binnen hun beschikbare activiteitspunten en demografische ruimte) tijdens de veiling te wisselen van kavelkeuze. Heeft u bijvoorbeeld in uw aanvraag uw voorkeur voor kavel B39 aangegeven, maar wenst u tijdens de veiling uw keuze te wijzigen naar kavel B54? Dan is dat mogelijk zolang uw beschikbare activiteitspunten dat toelaten en u uw beschikbare demografische ruimte niet overschrijdt. Dit kunt u ook terugvinden in artikel 22 van de Regeling.

Vanzelfsprekend geldt dit alleen voor kavels die worden geveild. Kavels waarvoor na het beoordelen van de aanvragen slechts één of geen gegadigde overblijft, worden niet geveild. 

3. Aan Agentschap Telecom zijn vragen gesteld over de noodzaak van de voorgeschreven notarisverklaring uit onderdeel ‘B.6 Verklaring notaris’ van bijlage 1 van de Regeling.

Hierover kan het volgende gemeld worden:

Het invullen en door een notaris laten ondertekenen van de modelnotarisverklaring van onderdeel B.6 is een verplicht onderdeel van de aanvraag. Overeenkomstig de Regeling is het niet toegestaan om in deze modelnotarisverklaring wijzigen en/of voorbehouden aan te brengen. Indien gewenst kan de notaris wel een omschrijving bijvoegen van hetgeen feitelijk door hem/haar is gecontroleerd om tot deze verklaring te komen. Let u daarbij op dat deze omschrijving geen voorbehoud(en) bevat(ten) die afbreuk doen aan de modelnotarisverklaring.  

1. Wat wordt er verdeeld?

Er worden 16 nieuwe FM-vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio met een lokaal bereik verdeeld; de FM-kavels B39 t/m B54. Meer details over deze vergunningen vindt u in de bijlagen van het Bekendmakingsbesluit veiling kavels B39 tot en met B54. De voorspelde theoretische verzorgingsgebieden van deze 16 FM-vergunningen zijn hieronder afgebeeld.

Het voorspelde theoretische verzorgingsgebied behorend bij de betreffende FM-vergunning is in (licht)groen weergegeven. In de paars/roze gebieden is theoretisch weliswaar verzorging, maar met een mindere kwaliteit.

2. Hoe kan ik meedoen?

Om mee te kunnen doen aan deze verdeelprocedure dient u een aanvraag in bij Agentschap Telecom t.a.v. Projectteam uitgifte commerciële FM-frequenties, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

U kunt van 4 januari tot en met 1 februari 2022 een aanvraag indienen door middel van een aanvraagformulier. Dit kan per aangetekende post. U kunt uw aanvraag ook op werkdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur of tussen 14:00 uur en 16:00 persoonlijk overhandigen op het kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. Het  aanvraagformulier is als bijlage 2 opgenomen bij de Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik (hierna: de Regeling). Let op deze data en tijdstippen die in de Regeling zijn opgenomen voor de tijdige ontvangst van uw aanvraag. Een te laat ontvangen aanvraag wordt afgewezen.

3. Wat moet u weten voordat u meedoet/een aanvraag indient?

Om aan de verdeling te kunnen deelnemen, moet u onder andere:

  • een waarborgsom storten of een bankgarantie aanleveren ter grootte van € 5.000 per aangevraagde FM-vergunning;
  • de vereiste toestemming van het Commissariaat voor de Media aanleveren;
  • niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren, geen faillissement hebben aangevraagd en geen surseance van betaling hebben aangevraagd dan wel verleend;
  • een verklaring aanleveren waarin u aangeeft dat u zich onthoudt van onderlinge afspraken met andere deelnemers aan de veiling.

4. Waar moet u verder op letten?

Om een succesvolle aanvraag in te dienen is het belangrijk om alle in de Regeling genoemde documenten juist en volledig in te vullen en aan te leveren. U kunt hiervoor de aanvraaghulp raadplegen. Heeft u toch nog twijfels, neem dan contact op met Agentschap Telecom via  veilingkleineFM@agentschaptelecom.nl.

Document ter ondersteuning bij uw aanvraag

Als een aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgt de aanvrager de gelegenheid de aanvraag aan te vullen (verzuimherstel) of kan het zijn dat de aanvraag moet worden afgewezen. Om aanvragers te ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag heeft Agentschap Telecom een aanvraaghulp opgesteld.


Maximaal demografisch bereik van 30%

Heeft u of hebben met u verbonden instellingen al een FM-vergunning voor niet-landelijke commerciële omroep (NLCO)? Let er dan ook op dat het totale demografische bereik niet groter mag worden dan 30%. In onderstaand overzicht is het demografisch bereik van de te veilen FM-vergunningen te vinden.

Overzicht demografisch bereik kleine FM-vergunningen
Kavel Zendernaam Frequentie in MHz Demografisch bereik
B39 Gouda 87,7 0,012 %
B40 Winschoten 89,8 0,117 %
B41 Wageningen 90,0 0,094 %
B42 Apeldoorn 93,4 0,066 %
B43 Zevenaar 91,9 0,082 %
B44 Emmen 93,5 0.045 %
B45 Hoogvliet 87,8 0,0079 %
B46 Rotterdam 104,2 0,20 %
B47 Etten Leur 94,5 0,079 %
B48 Breda 94,8 0,37 %
B49 Amersfoort 95,4 0,059 %
B50 Coevorden 97,3 0,072 %
B51 Emmeloord 97,5 0,148 %
B52 Deventer 94,4 0,35 %
B53 Zeeland 105,5 0,0049 %
B54 Eindhoven 103,3 0.049 %

5. Wel of geen veiling?

Per vergunning wordt na het beoordelen van de aanvragen bekeken of er meer dan één gegadigde is. In zo’n geval volgt voor die vergunning(en) een veiling.
Is er één gegadigde voor een vergunning dan wordt deze alleen tegen verleningskosten en zonder veiling verleend.

6. Hoe werkt deze veiling?

De veiling wordt gehouden volgens het simultane meerrondenveiling  principe (SMRA). Een SMRA bestaat uit meerdere opeenvolgende biedronden waarin de beschikbare vergunningen tegelijkertijd en als gelabelde eenheden B39, B40, B41 … B54 worden geveild.
Na afloop van elke ronde maakt de veilingmeester voor elk van de verschillende vergunningen het hoogste bod bekend.
Dat zogenaamd ‘staande bod’ blijft geldig en de bieder is daaraan onvoorwaardelijk gebonden, totdat het wordt overboden in een volgende ronde.
De veiling eindigt na afloop van een ronde waarin op geen enkele van de beschikbare vergunningen een nieuwe hoogste bieding is uitgebracht. De bieders die in die laatste ronde het hoogste bod op de beschikbare vergunningen hebben staan, zijn de winnaars daarvan en betalen een prijs gelijk aan dat hoogste bod.
Een deelnemer aan de veiling mag tegelijkertijd bieden op het aantal vergunningen waarvoor hij is toegelaten tot de veiling.

Bij de start van een veiling is niet bekend hoe lang de veiling gaat duren. Hoe lang de veiling duurt, is afhankelijk van het aantal bieders, het biedgedrag en het aantal biedronden.

7. U kunt oefenen

Om vertrouwd te raken met het veilingproces en de veilingsoftware, worden de aanvragers die toegelaten zijn tot de eventuele veiling, uitgenodigd om mee te doen aan een proefveiling voorafgaand aan de echte veiling.

8. Als u vragen heeft: het aanvraag- en veilingteam staat voor u klaar!

Meer informatie kunt u vinden in:

Voor algemene informatie en vragen, kunt u contact opnemen via het e-mailadres veilingkleineFM@agentschaptelecom.nl.