Agentschap Telecom

Overdragen van vergunningen voor commerciële omroep

Heeft u een vergunning voor commerciële omroep (analoog of digitaal), dan kunt u die onder voorwaarden overdragen aan een ander. Voor een eventuele overdracht hebt u toestemming nodig van de minister van Economische Zaken.

Agentschap Telecom behandelt de aanvraag voor overdracht. Het agentschap gaat na of u voldoet aan de voorwaarden uit:

  • Artikel 3.20 van de Telecommunicatiewet (Tw)
  • De vergunning

Digitaliseringsverplichting

Een FM-vergunning is gekoppeld aan een vergunning voor digitale radio-omroep. Als u overdracht aanvraagt, doet u dit dus voor zowel de digitale als de analoge vergunning. Als u toestemming krijgt en de overdracht heeft plaatsgevonden, moet de nieuwe vergunninghouder aan dezelfde verplichtingen voldoen.

De toets voor toestemming

De toets voor overdracht is geregeld in artikel 3.20 Telecommunicatiewet.  Daarnaast kijkt Agentschap Telecom of de beoogde vergunninghouder voldoet aan de criteria voor de oorspronkelijke vergunningverdeling. Dat gaat volgens:

  • de Regeling aanvraag en vergelijkende toets commerciële radio-omroep 2003
  • de Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2007

Overdracht van vergunningen voor digitale radio-omroep toetst Agentschap Telecom aan de Regeling verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf, niet-landelijke FM) en de Regeling voor verlenging van landelijke FM.

Verder beoordeelt Agentschap Telecom aan de hand van artikel 3.18 Telecommunicatiewet of er weigeringsgronden zijn. Is dat het geval, bijvoorbeeld bij betalingsachterstand, dan kan de minister toestemming voor overdracht weigeren. Zijn er geen weigeringsgronden, dan verleent de minister toestemming voor overdracht van de vergunning.

Benodigde informatie

Bij de beoordeling heeft Agentschap Telecom informatie nodig van de huidige vergunninghouder en de beoogde nieuwe vergunninghouder. Voor een vlot verloop van de procedure is het belangrijk dat u beiden de gevraagde informatie bij de aanvraag aanlevert.
Heeft u vragen over het overdragen van uw vergunning? Neemt u dan contact op met de afdeling Media van Agentschap Telecom.

De overdracht

Wanneer u toestemming heeft gekregen voor overdracht, zijn uw vergunningen nog niet automatisch overgedragen. De overdracht zelf is een privaatrechtelijke handeling tussen de oude en de beoogde nieuwe vergunninghouder. De algemene vereisten voor deze overdracht staan in artikel 3:84 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. Nadat u van de minister toestemming heeft gekregen, kunt u de vergunningen overdragen. Meteen na de overdracht stuurt u gezamenlijk een afschrift van de leveringsakte naar Agentschap Telecom, zodat we de beoogde vergunninghouder als nieuwe vergunninghouder kunnen registreren.