Overdragen van vergunningen voor commerciële omroep

Als omroepvergunninghouder kunt u een aanvraag voor een toestemming voor overdracht indienen. Dan heeft Agentschap Telecom van u en de beoogde vergunninghouder in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • Afschriften van relevante statuten;
  • Beschrijving van de aandeelhouderstructuur;
  • Beschrijving van de medezeggenschapstructuur;
  • Een afschrift van relevante en recente uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Verklaring dat de beoogde vergunninghouder niet in staat van faillissement of in liquidatie verkeert, geen faillissement is aangevraagd en dat er geen surseance van betaling is verleend of is aangevraagd;
  • Toestemming van het Commissariaat voor de Media.

De toets voor toestemming

Agentschap Telecom toetst of de beoogde vergunninghouder voldoet aan de relevante criteria van de oorspronkelijke vergunningverdeling en of er geen andere weigeringsgronden zijn. Bij een betalingsachterstand bijvoorbeeld kan Agentschap Telecom de toestemming voor overdracht weigeren. Zijn er geen weigeringsgronden, dan verleent Agentschap Telecom de toestemming voor overdracht van de vergunning.

Overdracht van de vergunning

Wanneer u toestemming heeft gekregen voor overdracht, zijn uw vergunningen nog niet automatisch overgedragen. U moet een overeenkomst tot levering van de vergunningen sluiten met de beoogde vergunninghouder. Meteen na de overdracht stuurt u gezamenlijk een afschrift van deze overeenkomst naar Agentschap Telecom, zodat we de beoogde vergunninghouder als nieuwe vergunninghouder kunnen registreren.

Vragen?

Voor vragen over het overdragen van uw vergunning neemt u contact op met de afdeling Media van Agentschap Telecom.