Agentschap Telecom

Regiogerichtheid niet-landelijke commerciële radio

Niet-landelijke commerciële FM-vergunninghouders zijn verplicht hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid.

Bij de verdelingen van de vergunningen in 2003 en 2008 hebben de vergunninghouders (zelf) geboden voor een percentage regiogerichte programmering. De vergunningen zijn mede verkregen op grond van hun programmatische bod. Regiogerichtheid is een inhoudelijk criterium waarbij het gaat om programma’s met informatie, cultuur en educatie uit de regio (het FM-bereik).

Gerechtelijke uitspraken over regiogerichtheid

De rechtbank Rotterdam heeft op 4 juni 2015 in haar uitspraak onder meer een oordeel gegeven over de afbakening van het begrip ‘regio’, meer in het bijzonder of alleen moet worden gekeken naar het analoge verzorgingsgebied of ook naar het gebied dat samenvalt met het daaraan gekoppelde digitale allotment. De rechtbank heeft geoordeeld dat moet worden uitgegaan van het analoge verzorgingsgebied van de FM-zender.

Op 29 maart jl heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven
(CBb) deze uitspraak bevestigd in een hoger beroep en overwogen dat de regiogerichtheidseis niet mag worden versoepeld als gevolg van de digitaliseringsverplichtingen.

Vragen en antwoorden

Naar aanleiding van die uitspraken zijn de NLCO-vergunninghouders op 20 mei 2016 per brief geïnformeerd over de manier waarop Agentschap Telecom toezicht houdt op regiogerichtheid.

In de brief is vergunninghouders ook de gelegenheid geboden om vragen te stellen ter verduidelijking. Tijdens een sessie op 3 juni 2016 zijn een aantal van deze vragen besproken en is aangegeven dat aanvullende vragen konden worden ingediend tot 10 juni 2016.

Inmiddels heeft Agentschap Telecom alle ingediende vragen behandeld.  In het overleg is afgesproken de informatie publiek te maken zodat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. Om die reden worden de gestelde vragen beantwoord en gepubliceerd op de website van Agentschap Telecom. De brief van 8 juli vindt u in de rechterkolom onder 'downloads'.