Vragen en antwoorden Multibandveiling 2020

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de Multibandveiling, de veiling voor snelle mobiele communicatie.

De vragen en antwoorden zijn per onderwerp gegroepeerd. Nieuwe vragen over de aanvraag- en veilingprocedure die Agentschap Telecom tot aan de start van de veiling ontvangt en beantwoordt, worden geanonimiseerd op deze pagina toegevoegd. Op deze manier beschikken alle deelnemers aan de veiling over dezelfde informatie.

De grondslag voor de veiling ligt in de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz. In de onderstaande vragen en antwoorden wordt deze regeling de Veilingregeling genoemd. 

Heeft u vragen?

Vragen over de aanvraag- of veilingprocedure kunt u stellen via multibandveiling@agentschaptelecom.nl. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. 

Aanvraagprocedure

1) Is het mogelijk om na het indienen van de aanvraag de gegevens te wijzigen van degenen die bevoegd zijn om de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen bijvoorbeeld in het geval van ziekte of wijziging van een dienstbetrekking?
U dient een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk door te geven op grond van artikel 5, eerste lid van de Veilingregeling. Een dergelijke wijziging dient u per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging in te dienen op het adres genoemd in artikel 3, tweede lid van de veilingregeling.

2) Moeten de handtekeningen op het aanvraagformulier van de functionarissen, vermeld onder A.2 en degene die het aanvraagformulier ondertekent worden gelegaliseerd?
Op grond van de Veilingregeling dient een notaris een notarisverklaring af te geven bij het indienen van de aanvraag waarin hij zonder voorbehoud (o.a.) dient te verklaren dat:
(iii)de personen genoemd bij A.2 door hem/haar zijn geïdentificeerd in persoon, volgens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ten behoeve van de minister, ten bewijze waarvan een kopie van het identiteitsbewijs aan de hand waarvan verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden hierbij wordt gevoegd, en dat die personen in zijn bijzijn hun handtekening hebben geplaatst bij A.2.” Er hoeft niet een extra verklaring te worden toegevoegd in de zin van artikel 52 van de wet op het notarisambt. Dit zit immers al besloten in de verklaring die wordt gevraagd.
De handtekening van degene die de aanvraag ondertekent hoeft op basis van de Veilingregeling niet gelegaliseerd te worden. Er is echter geen bezwaar tegen om het wel te doen.

3) In onderdeel A.3 van de Veilingregeling wordt verzocht om een bijlage te gebruiken waarin alle relevante bewijsstukken moeten worden verstrekt waaronder ten minste de daar genoemde onderdelen, te weten:
a. de thans geldende statuten van de aanvrager;
b. aandeelhoudersovereenkomsten waarbij de aanvrager als aandeelhouder dan wel als onderwerp betrokken is;
c. meest recente jaarverslag en jaarrekening van de aanvrager;
d. organisatorische overeenkomsten en/of beheersovereenkomsten waar de aanvrager bij betrokken is en waaruit blijkt of de aanvrager het recht heeft om de zaken van een andere onderneming te leiden.
Moeten deze onderdelen enkel in het licht worden gelezen dat de genoemde documenten enkel met betrekking tot de aanvrager worden aangeleverd en niet met betrekking tot alle met de aanvrager verbonden rechtspersonen?

Voor deze vier onderdelen geldt dat ze dienen te worden overgelegd voor zover ze de aanvrager zelf aangaan.

4) Wat wordt er onder A.3 onder bijlage b inzake de aandeelhoudersovereenkomsten bedoeld met ‘dan wel als onderwerp betrokken is’?
Met ‘dan wel als onderwerp betrokken is’ wordt bedoeld dat eveneens aandeelhoudersovereenkomsten dienen te worden verstrekt die verbonden zijn aan aandelen die derden in de aanvrager houden.

5) Kan er onder A.3 onder bijlage c worden volstaan met het aanleveren van de geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag van de groep waarvan aanvrager deel uitmaakt welke is gecontroleerd door een externe accountant?
Maakt de aanvrager deel uit van een groep waarvoor een geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag is opgesteld waarin de aanvrager ook is opgenomen, dan volstaat het aanleveren hiervan.

6) Onder A.3 onder bijlage d is opgenomen dat aanvrager de organisatorische overeenkomsten en/of beheersovereenkomsten dient aan te leveren waaruit blijkt of dat aanvrager betrokken is bij of waaruit blijkt dat de aanvrager het recht heeft om de zaken van een andere onderneming te leiden. Ziet deze verplichting enkel op de organisatorische overeenkomsten en/of beheersovereenkomsten of ook op andere documenten zoals bijvoorbeeld de statuten?
Op grond van A.3 moet een juridisch organogram van de met de aanvrager verbonden rechtspersonen, als bedoeld in artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 worden verstrekt. Daarbij dient vermeld te worden wat in de niet schuingedrukte tekst onder a. t/m d. is aangegeven.
De opsomming van bewijsstukken die ten minste moeten worden ingediend in de schuingedrukte tekst onder a. t/m d. is niet limitatief. Op grond van het schuingedrukte onderdeel d. dient u organisatorische overeenkomsten en/of beheersovereenkomsten waar de aanvrager bij betrokken is en waaruit blijkt of de aanvrager het recht heeft om de zaken van een andere onderneming te leiden, te overleggen. Als er andere bijzondere documenten zijn op basis waarvan de aanvrager betrokken is bij of het recht heeft om de zaken van een andere onderneming te leiden, dan verstrekt u die ook.

7) Is het kantoor van de notaris in Den Haag open voor het indienen van een aanvraag?
Ja, het kantoor van Pels Rijcken is geopend voor het indienen van aanvragen t.b.v. de Multibandveiling. Bekijk het nieuwsbericht hierover op de website van Pel Rijcken. 

8) Volgens vraag A.1.2. van het aanvraagformulier moet een publieke beveiligingssleutel worden verstrekt. Moet deze publieke beveiligingssleutel volledig uitgeschreven worden in het aanvraagformulier of is het verstrekken hiervan via multibandveiling@agentschaptelecom.nl voldoende?
Ja, het is voldoende om de publieke beveiligingssleutel te verstrekken via het e-mailadres multibandveiling@agentschaptelecom.nl. De publieke beveiligingssleutel hoeft niet volledig in tekst te worden uitgeschreven in het aanvraagformulier.

9) Vergoedt de overheid aan de deelnemers van de veiling de extra kosten die gemaakt moeten worden voor het langer aanhouden van een bankgarantie, mocht na de inschrijvingsperiode besloten worden om de veiling uit te stellen i.v.m. de coronacrisis?
Op dit moment is de planning er nog steeds op gericht om de veiling, die digitaal verloopt, in juni 2020 te starten. Agentschap Telecom is begonnen met het uitvoeren van de aanvraag- en veilingprocedure overeenkomstig de regelgeving. Mocht op enig moment uitstel van de veiling noodzakelijk blijken te zijn, dan zal dit uitstel zo beperkt mogelijk worden gehouden. Er is nu dan ook geen noodzaak om een afweging te maken over een eventuele vergoeding van extra kosten voor het langer aanhouden van een bankgarantie. Indien de situatie verandert, kan dit heroverwogen worden. Overigens staat het een deelnemer vrij om te kiezen op welke manier hij of zij de zekerheidsstelling verstrekt. Naast een bankgarantie bestaat de mogelijkheid van het verstrekken van een waarborgsom.

10) Onder A.3 van het aanvraagformulier moet een juridisch organogram van de met de aanvrager verbonden rechtspersonen worden bijgevoegd zoals bedoeld in artikel 3 van de Capregeling. Klopt het dat in de Capregeling categorie a) ziet op de directe en indirecte dochterbedrijven en dat de overige categorieën alleen zien op de direct verbonden bedrijven?
Artikel 3 onderdeel a van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 (Capregeling) ziet op die rechtspersonen waarin de betreffende rechtspersoon (in dit geval de aanvrager) een van de rechten of bevoegdheden onder artikel 3 sub a rechtstreeks of middellijk in een andere rechtspersoon heeft. Dit kan een directe of indirecte dochter zijn, maar het kan ook een andere rechtspersoon (niet zijnde een directe of indirecte dochter) zijn als de betreffende rechtspersoon een van de rechten of bevoegdheden onder ii, iii of iv in die andere rechtspersoon heeft.
In de onderdelen b. tot en met d. van het eerste lid van artikel 3 van de Capregeling gaat het steeds onder verwijzing naar onderdeel a) om rechtspersonen die over bepaalde rechten of bevoegdheden jegens de rechtspersoon van de aanvrager beschikken of rechten en bevoegdheden gezamenlijk met de aanvrager hebben in een andere rechtspersoon. In onderdeel a wordt gesproken over rechtstreeks of middellijk. Voor de categorieën (de onderdelen b. t/m d.), die verwijzen naar onderdeel a, gaat het dus niet alleen om direct verbonden bedrijven.  Daarnaast is in onderdeel g ook ‘rechtstreeks of middellijk’ opgenomen. Ook voor dit onderdeel geldt dus dat het breder gezien moet worden dan alleen direct verbonden rechtspersonen. Tot slot geldt voor onderdeel f. ook dat het breder moet worden gezien dan alleen direct verbonden rechtspersonen, omdat dit integraal onderdeel is van de vraag of sprake is van zeggenschap (artikel 3, tweede lid van de Concentratieverordening). Het voorgaande betekent dus dat in alle gevallen naar de directe en middellijke relatie gekeken dient te worden.

11) Volstaat het bij A.3 van het aanvraagformulier om een overzicht te geven van de bredere groepsstructuur waarbij de bestuurders en inschrijfnummers (gevraagd onder c en d) alleen worden vermeld voor de directe en indirecte dochter- en moederbedrijven en de directe zusterbedrijven (dat wil zeggen: de entiteit(en) tot en met het hoofd van de groep)?
Het volstaat niet om slechts een overzicht te geven van de bredere groepsstructuur, als daaruit niet blijkt welke rechtspersonen met de aanvrager zijn verbonden in de zin van artikel 3 van de Capregeling.
Op basis van de Capregeling, waarnaar onderdeel A.3 verwijst, kunnen meer rechtspersonen met de aanvrager zijn verbonden dan alleen de directe en indirecte dochter- en moederbedrijven en de directe zusterbedrijven.

12) Het is mogelijk dat er wijzigingen in een ingediende aanvraag plaatsvinden voor het einde van de veilingprocedure. Hoe moet bij het doorgeven daarvan de term ‘onmiddellijk’ geïnterpreteerd worden? Zouden wijzigingen wekelijks en tijdens de veiling dagelijks doorgegeven kunnen worden? 
Artikel 5, eerste lid van de Regeling bepaalt dat de aanvrager de minister (=Agentschap Telecom) onmiddellijk informeert over een wijziging met betrekking tot de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage 1. De aanvrager informeert de minister op de wijze beschreven in artikel 3, tweede lid. Dit laatste betekent dat dergelijke wijzigingen per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging worden ingediend bij de notaris.
‘Onmiddellijk’ betekent dat de aanvrager dergelijke wijzigingen zonder uitstel doorgeeft aan Agentschap Telecom. Hiertoe is het toegestaan om de wijzigingen per e-mail door te geven via multibandveiling@agentschaptelecom.nl, mits dit onmiddellijk gebeurt. Daarnaast dienen wijzigingen overeenkomstig artikel 5, eerste lid van de Regeling doorgegeven te worden op het adres van de notaris overeenkomstig artikel 3, tweede lid van de Regeling. Wanneer wijzingen al direct via e-mail zijn doorgegeven, dan geldt voor aanlevering bij de notaris het volgende: 

  • Wijzigingen die voor afloop van de aanvraagperiode bekend zijn, dienen uiterlijk 6 april te zijn doorgegeven. 
  • Wijzigingen die optreden na afloop van de aanvraagperiode dienen wekelijks te worden doorgegeven. 

Worden de wijzigingen niet onmiddellijk per e-mail doorgeven, dan dienen deze onmiddellijk per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging bij de notaris te worden ingediend.

13) Mogen wijzigingen in gegevens behorend bij vraag A.3 door een functionaris genoemd onder A.2 van het aanvraagformulier worden ingediend? Of is daarvoor een verklaring van de notaris nodig?
Dergelijke wijzigingen mogen worden doorgegeven door een functionaris genoemd onder A.2 van het aanvraagformulier voor zover hij of zij daarvoor is gemachtigd op grond van een rechtsgeldige volmacht die bij de aanvraag is gevoegd en hij of zij daar afzonderlijk en zelfstandig bevoegd voor is. Op grond van de regeling is niet vereist dat met betrekking tot wijziging van deze specifieke gegevens een verklaring van de notaris wordt bijgevoegd.  

Veiling

1) Wordt er voorafgaand aan de veiling ook een proefveiling en een informatiesessie gehouden?
Agentschap Telecom organiseert twee webinars en een proefveiling. Tijdens de aanvraagperiode zal DotEcon in opdracht van en in samenwerking met het agentschap het veilingmodel toelichten met een webinar. Voorafgaand aan de veiling organiseert het agentschap een proefveiling voor de deelnemers aan de veiling, nadat DotEcon aan de deelnemers de veilingsoftware heeft toegelicht tijdens een tweede webinar.

2) Wordt er bij deze veiling ook een biederhandleiding verstrekt?
Aan de deelnemers die zijn toegelaten tot de veiling wordt voorafgaand aan de veiling en proefveiling een (Nederlandstalige) biederhandleiding verstrekt waarin o.a. afbeeldingen van de biedschermen te zien zijn.

3) Hoe lang duren de biedronden in de primaire fase van de veiling?
De duur van de primaire biedronden wordt bepaald door de veilingmeester en is afhankelijk van het verloop van de veiling. Zie ook artikel 12, eerste lid van de Veilingregeling. Dit geldt ook voor de tijd tussen de biedronden. De tijdsduur van de biedronden op de eerste veilingdag wordt bekendgemaakt in de brief waarin aan de deelnemers wordt medegedeeld dat ze zijn toegelaten als deelnemer aan de veiling. Hoewel de duur van de biedronden naar verwachting niet steeds zal wijzigen, wordt voorafgaand aan de veiling de rondenduur niet al voor de gehele veiling vastgelegd. De veilingmeester maakt voorafgaand aan elke volgende veilingdag de planning voor die dag bekend en kan daarbij, indien hij dat nodig acht, de rondenduur afwijkend van de eerste dag vaststellen. Een voor de hand liggende planning voor de biedronden is die van de Multibandveiling in 2012. In die veiling werden er circa 6 tot 8 biedronden op een dag gehouden. Daarbij duurde een biedronde drie kwartier waarna er een kwartier was waarin de uitkomsten van die biedronde bekend werden gemaakt en de volgende ronde werd ingepland en aangekondigd. Tenzij het verloop van de veiling of andere omstandigheden daar aanleiding toe geven, ligt het voor de hand dat de planning in deze veiling hier niet wezenlijk van zal afwijken.

4) Wie is de veilingmeester?
De veilingmeester is hoofd Spectrummanagement van Agentschap Telecom, die handelt namens de minister.

5) Als alle deelnemers een bod hebben uitgebracht gedurende een biedronde, eindigt de biedronde dan meteen?
Nee, de biedronde eindigt op de geplande eindtijd.

6) Worden de mogelijke winnaars, verdelingen en prijzen bekend gemaakt na de primaire fase?
Nee, na afloop van de primaire fase worden de winnaars, verdeling en prijzen nog niet bekend gemaakt.

7) Is het mogelijk om het webinar van donderdag 19 maart online terug te kijken? 
Het team Multibandveiling heeft deze vraag voorgelegd aan DotEcon die het webinar van 19 maart verzorgd. Zij bieden helaas geen mogelijkheid om het webinar online terug te kijken. Wel ondersteunen sommige besturingsprogramma’s de mogelijkheid om zelf een video-opname van het scherm te maken. Zo is het bij Windows 10 mogelijk om via de toetsencombinatie Windows + Alt + R (of Windows + G) zelf een opname van het eigen beeldscherm te (laten) maken.

8) Is er een Engelse vertaling beschikbaar van de documenten die op vrijdag 6 maart zijn gepubliceerd in de Staatscourant, de veilingregeling, de capregeling, het bekendmakingsbesluit, de vergunningen en de toelichtingen?Alleen van de veilingregeling is een vertaling gemaakt. De vertaling wordt beschouwd als een ‘courtesy translation’ en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De Nederlandstalige versie van de veilingregeling is leidend.

9) Wanneer worden de IT specificaties, zoals eisen aan verbindingen, apparatuur en software versies voor deelname aan de Multibandveiling bekendgemaakt? Het kan voor potentiele deelnemers van belang zijn om dit zo snel mogelijk te weten.
Conform artikel 10, eerste lid van de Veilingregeling wordt deze informatie uiterlijk drie weken voorafgaand aan de veiling bekendgemaakt. Zoals in de toelichting is beschreven, betreffen de eisen die gesteld worden alleen de versies van de internet-browsers die geschikt zijn. Naar verwachting zullen dat recente versies van Edge, FireFox en Google Chrome zijn. Het elektronisch veilingsysteem wordt beveiligd door een secure webadres in combinatie met gebruik van certificaten, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Om deel te kunnen nemen, dient een deelnemer de certificaten op zijn of haar computer te installeren. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan verbindingen of apparatuur anders dan dat een deelnemer zorg moet dragen voor werkende internetverbindingen en apparatuur. Daarbij wordt aan deelnemers ook geadviseerd om, als back-up voorziening, meerdere computers beschikbaar te hebben en in te richten met de certificaten die vooraf verstrekt worden.

10) In de veilingregeling wordt onderscheid gemaakt tussen het indienen van een leeg bod (indienen zonder iets in te vullen), nul bieden (nul invullen en indienen), of geen bod indienen. Welke gevolgen hebben deze verschillende opties voor de (automatische) inzet van een pasmogelijkheid?  
Een pasmogelijkheid wordt alleen ingezet als een deelnemer nog niet alle pasmogelijkheden heeft gebruikt en geen bod indient, oftewel niet op de knop ‘indienen’ drukt. Wanneer een deelnemer een leeg bod indient óf op nul biedt, wordt er geen pasmogelijkheid ingezet. Uitzondering hierop is wanneer een deelnemer geen bod in kan dienen omdat al zijn activiteitspunten al verbonden zijn aan voorlopig winnende biedingen. In dat geval wordt er geen pasmogelijkheid ingezet. Wanneer een deelnemer geen bod indient en nog over pasmogelijkheden beschikt, behoudt de deelnemer zijn activiteitsniveau van de vorige ronde.

11) Wat is het activiteitsniveau van de deelnemer in de tweede ronde nadat in de eerste ronde een pasmogelijkheid is ingezet?
Conform artikel 16, lid 6 behoudt een deelnemer het activiteitsniveau in de biedronde waarin een pasmogelijkheid werd ingezet als activiteitsniveau in de daarop volgende biedronde. Wanneer er in de eerste biedronde een pasmogelijkheid is ingezet, blijft het activiteitsniveau van de deelnemer voor de tweede ronde dan ook gelijk aan het activiteitsniveau van de deelnemer bij aanvang van de eerste ronde.

12) Geldt de maximale prijsverhoging zoals genoemd op pagina 32 van de toelichting op de veilingregeling voor de hele duur van de veiling, of alleen voor de eerste dag?  
De maximale prijsverhogingen die op pagina 32 van de toelichting op de veilingregeling worden genoemd zijn de maximale prijsverhogingen per ronde voor de hele veiling. Gedurende de veiling stijgen de prijzen van de vergunningen K en M per ronde met maximaal 5%, en de prijs van vergunningen L per ronde met maximaal 10%.

13) Indien een winnaar gebruik maakt van de mogelijkheid van uitgestelde betaling, kan het uitgestelde bedrag (de tweede termijn) dan eerder worden betaald dan met het aflopen van de termijn (binnen een jaar)? 
Een aanvrager kan verzoeken om gebruik te maken van de mogelijkheid tot gespreide betaling van de totaalprijs. In dat geval wordt de vergunninghouder voor maximaal één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van de vergunning(en), uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van de totaalprijs; de eerste helft van de totaalprijs (de eerste termijn) dient binnen twee weken na de dag van vergunningverlening betaald te worden. Het uitgestelde bedrag (de tweede termijn) dient binnen een jaar na de dag van vergunningverlening te zijn betaald, maar kan ook eerder worden betaald dan met het aflopen van de maximale termijn van één jaar. Wanneer eerder betaald wordt dan de uiterste datum voor de tweede termijn, is er geen wettelijke rente verschuldigd voor de periode dat het bedrag eerder is ontvangen.

14) Op het inschrijfformulier voor de veiling moeten partijen al aangeven of zij gebruik willen maken van een gespreide betalingsoptie. Is het ook mogelijk om de keuze voor gespreide betaling direct na de veiling te maken?
Op het aanvraagformulier dient u voorafgaand aan de veiling aan te geven of u gebruik wilt maken van de gespreide betalingsoptie. Dit kunt u na de veiling niet meer veranderen.

Vergunningen

1) Wat is de technische onderbouwing van de nieuwe afstand van 10 kilometer (in plaats van 7 kilometer) tot de radiotelescoop te Westerbork voor de terminals in de 700 MHz-band?
De neerslag van het technisch onderzoek van Agentschap Telecom dat ten grondslag lag aan de oorspronkelijke afstand van 7 kilometer is hier te vinden. De neerslag van het aanvullende onderzoek van Agentschap Telecom, dat heeft geleid tot de afstand van 10 kilometer, is op dezelfde webpagina te vinden.

2) In de toelichting op de vergunningen staat vermeld (zie pagina 31) “Deze minimale snelheden mogen door de vergunninghouder ook gerealiseerd worden in combinatie met andere ter beschikking staande vergunningen van de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is.” In het toezichtarrangement staat vermeld (zie pagina 6) “Voor het realiseren van de vereiste dekking mag de vergunninghouder, of de rechtspersoon waarmee hij verbonden is, alle frequenties inzetten die hij tot zijn beschikking heeft.” Kan AT uitleggen op welke wijze twee verbonden rechtspersonen samen de vereisten uit een 700MHz vergunning zouden kunnen invullen? 
Het is toegestaan dat een vergunninghouder voldoet aan de dekkings- en snelheidseis door middel van gebruikmaking van de frequentieruimte van vergunning(en) die gehouden worden door een rechtspersoon waarmee deze vergunninghouder verbonden is in de zin van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020. Artikel 3, zesde lid van de te veilen 700 MHz vergunning (bijlage 1 van het bekendmakingsbesluit) biedt deze mogelijkheid. Hierbij geldt wel dat elke vergunninghouder afzonderlijk aan de verplichtingen uit zijn vergunningen dient te voldoen. Voor een voorbeeld van een mogelijkheid hoe hieraan invulling kan worden gegeven, wordt verwezen naar de mededeling in de Staatscourant nummer 2017, 66664.

Verdeling 700 MHz zeevergunningen

1) Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee?
Op grond van het Nationaal Frequentieplan 2014 kunt u een aanvraag indienen voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee, vanaf acht weken na de dag van publicatie in de Staatscourant van de 700 MHz-vergunningen die via de Multibandveiling zijn uitgegeven.

2) Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee?
Een aanvraag tot verlening van een vergunning via het verdeelmechanisme ‘Verdeling op afroep’ (als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid aanhef en onder b van de Telecommunicatiewet) moet worden ingediend door middel van een daartoe strekkend formulier, op grond artikel twee, eerste lid, van de Regeling verdeling op afroep. Agentschap Telecom stelt een aanvraagformulier vast en publiceert na de afronding van de Multibandveiling het aanvraagformulier waarmee u een aanvraag kunt indienen voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee.

3) Wat is het verdeelmechanisme voor de uitgifte van de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee?
Op grond van het Nationaal Frequentieplan 2014 is het verdeelmechanisme voor de uitgifte van deze vergunningen: ‘Verdeling op afroep’ (VoA). Sinds de wijziging van de Telecommunicatiewet in maart 2013 is een nieuw verdeelinstrument geïntroduceerd, namelijk de ‘Verdeling op Afroep’ (VoA). Dit verdeelinstrument wordt ingezet als het op voorhand onduidelijk is of er al dan niet schaarste te verwachten is bij de frequentieruimte die verdeeld wordt. Agentschap Telecom stelt een aanvraagformulier vast en publiceert na de afronding van de Multibandveiling het aanvraagformulier waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee. Wanneer er een eerste aanvraag is ingediend, wordt getoetst of deze voldoet aan de vereisten. Vervolgens wordt in de Staatscourant bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend door een eerste belangstellende. Indien er geen andere belangstellenden zijn, krijgt die eerste aanvrager de vergunning(en) voor deze frequentieruimte zonder veilingprocedure. In het geval er meerdere belangstellenden zijn, en er daardoor sprake is van schaarste, wordt overgegaan tot de veilingprocedure. Het veilingmodel waarvoor is gekozen, is een combinatorische klokveiling. De regels voor deze Verdeling op afroep staan in de Regeling verdeling op afroep.

4) Wordt ook de aanvang van de VoA-procedure voor de uitgifte van de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee, bekend gemaakt door middel van een NFO mailing?
Agentschap Telecom stelt een aanvraagformulier vast en publiceert na afronding van de Multibandveiling het aanvraagformulier waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee. NFO-mailingen (Nationaal Frequentie Overleg) worden verstuurd door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Agentschap Telecom neemt uw suggestie mee naar het ministerie om de start van deze VoA-procedure bekend te maken via een NFO-mailing. Zodra het mogelijk is om aanvragen in te dienen voor deze Verdeling op afroep, wordt hiervan melding gemaakt op de website van Agentschap Telecom.

Planning

1) Hoe kijkt minister aan tegen de beoogde timing van de start van de multibandveiling, in de tweede helft van juni 2020, gezien de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de ontwikkelingen bij de beurzen?
De huidige onzekere situatie wordt erkend. Echter, op dit moment is de planning er nog steeds op gericht om de veiling, die digitaal verloopt, in juni 2020 te starten. Agentschap Telecom is begonnen met het uitvoeren van de aanvraag- en veilingprocedure overeenkomstig de regelgeving.

2) Is de minister gelet op de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de ontwikkeling op de beurzen voornemens om de betalingsverplichting voor winnaars van vergunningen in de multibandveiling, neergelegd in artikel 6 van de te veilen vergunningen in samenhang gelezen met artikel 29, lid 2 van de veilingregeling, onverkort te handhaven?
Ja, de betalingsverplichting wordt gehandhaafd.

3) De in de veilingregeling gestelde termijn voor het indienen van een aanvraag loopt af, terwijl de door het kabinet genomen maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen nog voortduren. Hoe gaat AT nu om met handhaving van deze termijn?
Het is duidelijk dat de door het kabinet opgelegde maatregelen ook voor het indienen van de aanvraag op de juiste manier, wellicht extra maatregelen en stappen vergt. Op dit moment zijn de maatregelen nog niet zo verstrekkend dat het niet mogelijk is om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen zonder te handelen in strijd met de adviezen van het RIVM. Er zijn verder vele manieren om te overleggen zonder fysiek bij elkaar te zijn en daarnaast zijn één op één contacten of in beperkte groep nog mogelijk. Daarom wordt vooralsnog vastgehouden aan de huidige planning, inclusief indieningstermijn, die er op gericht is om de veiling, die digitaal verloopt, in juni 2020 te starten. Agentschap Telecom is begonnen met het uitvoeren van de aanvraag- en veilingprocedure overeenkomstig de regelgeving.

4) Heeft de minister op dit moment overige wijzigingen betreffende de multibandveiling op het oog die verband houden met de recente ontwikkelingen rond het Coronavirus?
Nee, de staatssecretaris heeft op dit moment geen wijzigingen op het oog.

5) Is het bericht bekend bij het veilingteam dat in Frankrijk de veiling voor 5G wordt uitgesteld?
Ja, dit bericht is bij het veilingteam bekend. Verder wordt verwezen naar de antwoorden op vragen 1, 2, 3 en 4.

6) Is het bericht bekend bij het veilingteam dat in België de aanvraagtermijn verlengd wordt?
Ja, dit bericht is bij het veilingteam bekend. Verder wordt verwezen naar de antwoorden op vragen 1, 2, 3 en 4.