Vragen en antwoorden Multibandveiling 2020

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de Multibandveiling, de veiling voor snelle mobiele communicatie.

De vragen en antwoorden zijn per onderwerp gegroepeerd. Nieuwe vragen over de aanvraag- en veilingprocedure die Agentschap Telecom tot aan de start van de veiling ontvangt en beantwoordt, worden geanonimiseerd op deze pagina toegevoegd. Op deze manier beschikken alle deelnemers aan de veiling over dezelfde informatie.

De grondslag voor de veiling ligt in de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz. In de onderstaande vragen en antwoorden wordt deze regeling de Veilingregeling genoemd. 

Heeft u vragen?

Vragen over de aanvraag- of veilingprocedure kunt u stellen via multibandveiling@agentschaptelecom.nl. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. 

Aanvraagprocedure

1) Is het mogelijk om na het indienen van de aanvraag de gegevens te wijzigen van degenen die bevoegd zijn om de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen bijvoorbeeld in het geval van ziekte of wijziging van een dienstbetrekking?

U dient een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk door te geven op grond van artikel 5, eerste lid van de Veilingregeling. Een dergelijke wijziging dient u per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging in te dienen op het adres genoemd in artikel 3, tweede lid van de veilingregeling.

2) Moeten de handtekeningen op het aanvraagformulier van de functionarissen, vermeld onder A.2 en degene die het aanvraagformulier ondertekent worden gelegaliseerd?

Op grond van de Veilingregeling dient een notaris een notarisverklaring af te geven bij het indienen van de aanvraag waarin hij zonder voorbehoud (o.a.) dient te verklaren dat:
(iii)de personen genoemd bij A.2 door hem/haar zijn geïdentificeerd in persoon, volgens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ten behoeve van de minister, ten bewijze waarvan een kopie van het identiteitsbewijs aan de hand waarvan verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden hierbij wordt gevoegd, en dat die personen in zijn bijzijn hun handtekening hebben geplaatst bij A.2.” Er hoeft niet een extra verklaring te worden toegevoegd in de zin van artikel 52 van de wet op het notarisambt. Dit zit immers al besloten in de verklaring die wordt gevraagd.
De handtekening van degene die de aanvraag ondertekent hoeft op basis van de Veilingregeling niet gelegaliseerd te worden. Er is echter geen bezwaar tegen om het wel te doen.

3) In onderdeel A.3 van de Veilingregeling wordt verzocht om een bijlage te gebruiken waarin alle relevante bewijsstukken moeten worden verstrekt waaronder ten minste de daar genoemde onderdelen, te weten:
a. de thans geldende statuten van de aanvrager;
b. aandeelhoudersovereenkomsten waarbij de aanvrager als aandeelhouder dan wel als onderwerp betrokken is;
c. meest recente jaarverslag en jaarrekening van de aanvrager;
d. organisatorische overeenkomsten en/of beheersovereenkomsten waar de aanvrager bij betrokken is en waaruit blijkt of de aanvrager het recht heeft om de zaken van een andere onderneming te leiden.
Moeten deze onderdelen enkel in het licht worden gelezen dat de genoemde documenten enkel met betrekking tot de aanvrager worden aangeleverd en niet met betrekking tot alle met de aanvrager verbonden rechtspersonen?

Voor deze vier onderdelen geldt dat ze dienen te worden overgelegd voor zover ze de aanvrager zelf aangaan.

4) Wat wordt er onder A.3 onder bijlage b inzake de aandeelhoudersovereenkomsten bedoeld met ‘dan wel als onderwerp betrokken is’?

Met ‘dan wel als onderwerp betrokken is’ wordt bedoeld dat eveneens aandeelhoudersovereenkomsten dienen te worden verstrekt die verbonden zijn aan aandelen die derden in de aanvrager houden.

5) Kan er onder A.3 onder bijlage c worden volstaan met het aanleveren van de geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag van de groep waarvan aanvrager deel uitmaakt welke is gecontroleerd door een externe accountant?

Maakt de aanvrager deel uit van een groep waarvoor een geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag is opgesteld waarin de aanvrager ook is opgenomen, dan volstaat het aanleveren hiervan.

6) Onder A.3 onder bijlage d is opgenomen dat aanvrager de organisatorische overeenkomsten en/of beheersovereenkomsten dient aan te leveren waaruit blijkt of dat aanvrager betrokken is bij of waaruit blijkt dat de aanvrager het recht heeft om de zaken van een andere onderneming te leiden. Ziet deze verplichting enkel op de organisatorische overeenkomsten en/of beheersovereenkomsten of ook op andere documenten zoals bijvoorbeeld de statuten?

Op grond van A.3 moet een juridisch organogram van de met de aanvrager verbonden rechtspersonen, als bedoeld in artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 worden verstrekt. Daarbij dient vermeld te worden wat in de niet schuingedrukte tekst onder a. t/m d. is aangegeven.
De opsomming van bewijsstukken die ten minste moeten worden ingediend in de schuingedrukte tekst onder a. t/m d. is niet limitatief. Op grond van het schuingedrukte onderdeel d. dient u organisatorische overeenkomsten en/of beheersovereenkomsten waar de aanvrager bij betrokken is en waaruit blijkt of de aanvrager het recht heeft om de zaken van een andere onderneming te leiden, te overleggen. Als er andere bijzondere documenten zijn op basis waarvan de aanvrager betrokken is bij of het recht heeft om de zaken van een andere onderneming te leiden, dan verstrekt u die ook.

7) Is het kantoor van de notaris in Den Haag open voor het indienen van een aanvraag?

Ja, het kantoor van Pels Rijcken is geopend voor het indienen van aanvragen t.b.v. de Multibandveiling. Bekijk het nieuwsbericht hierover op de website van Pel Rijcken. 

8) Volgens vraag A.1.2. van het aanvraagformulier moet een publieke beveiligingssleutel worden verstrekt. Moet deze publieke beveiligingssleutel volledig uitgeschreven worden in het aanvraagformulier of is het verstrekken hiervan via multibandveiling@agentschaptelecom.nl voldoende?

Ja, het is voldoende om de publieke beveiligingssleutel te verstrekken via het e-mailadres multibandveiling@agentschaptelecom.nl. De publieke beveiligingssleutel hoeft niet volledig in tekst te worden uitgeschreven in het aanvraagformulier.

9) Vergoedt de overheid aan de deelnemers van de veiling de extra kosten die gemaakt moeten worden voor het langer aanhouden van een bankgarantie, mocht na de inschrijvingsperiode besloten worden om de veiling uit te stellen i.v.m. de coronacrisis?

Op dit moment is de planning er nog steeds op gericht om de veiling, die digitaal verloopt, in juni 2020 te starten. Agentschap Telecom is begonnen met het uitvoeren van de aanvraag- en veilingprocedure overeenkomstig de regelgeving. Mocht op enig moment uitstel van de veiling noodzakelijk blijken te zijn, dan zal dit uitstel zo beperkt mogelijk worden gehouden. Er is nu dan ook geen noodzaak om een afweging te maken over een eventuele vergoeding van extra kosten voor het langer aanhouden van een bankgarantie. Indien de situatie verandert, kan dit heroverwogen worden. Overigens staat het een deelnemer vrij om te kiezen op welke manier hij of zij de zekerheidsstelling verstrekt. Naast een bankgarantie bestaat de mogelijkheid van het verstrekken van een waarborgsom.

10) Onder A.3 van het aanvraagformulier moet een juridisch organogram van de met de aanvrager verbonden rechtspersonen worden bijgevoegd zoals bedoeld in artikel 3 van de Capregeling. Klopt het dat in de Capregeling categorie a) ziet op de directe en indirecte dochterbedrijven en dat de overige categorieën alleen zien op de direct verbonden bedrijven?

Artikel 3 onderdeel a van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 (Capregeling) ziet op die rechtspersonen waarin de betreffende rechtspersoon (in dit geval de aanvrager) een van de rechten of bevoegdheden onder artikel 3 sub a rechtstreeks of middellijk in een andere rechtspersoon heeft. Dit kan een directe of indirecte dochter zijn, maar het kan ook een andere rechtspersoon (niet zijnde een directe of indirecte dochter) zijn als de betreffende rechtspersoon een van de rechten of bevoegdheden onder ii, iii of iv in die andere rechtspersoon heeft.
In de onderdelen b. tot en met d. van het eerste lid van artikel 3 van de Capregeling gaat het steeds onder verwijzing naar onderdeel a) om rechtspersonen die over bepaalde rechten of bevoegdheden jegens de rechtspersoon van de aanvrager beschikken of rechten en bevoegdheden gezamenlijk met de aanvrager hebben in een andere rechtspersoon. In onderdeel a wordt gesproken over rechtstreeks of middellijk. Voor de categorieën (de onderdelen b. t/m d.), die verwijzen naar onderdeel a, gaat het dus niet alleen om direct verbonden bedrijven.  Daarnaast is in onderdeel g ook ‘rechtstreeks of middellijk’ opgenomen. Ook voor dit onderdeel geldt dus dat het breder gezien moet worden dan alleen direct verbonden rechtspersonen. Tot slot geldt voor onderdeel f. ook dat het breder moet worden gezien dan alleen direct verbonden rechtspersonen, omdat dit integraal onderdeel is van de vraag of sprake is van zeggenschap (artikel 3, tweede lid van de Concentratieverordening). Het voorgaande betekent dus dat in alle gevallen naar de directe en middellijke relatie gekeken dient te worden.

11) Volstaat het bij A.3 van het aanvraagformulier om een overzicht te geven van de bredere groepsstructuur waarbij de bestuurders en inschrijfnummers (gevraagd onder c en d) alleen worden vermeld voor de directe en indirecte dochter- en moederbedrijven en de directe zusterbedrijven (dat wil zeggen: de entiteit(en) tot en met het hoofd van de groep)?

Het volstaat niet om slechts een overzicht te geven van de bredere groepsstructuur, als daaruit niet blijkt welke rechtspersonen met de aanvrager zijn verbonden in de zin van artikel 3 van de Capregeling.
Op basis van de Capregeling, waarnaar onderdeel A.3 verwijst, kunnen meer rechtspersonen met de aanvrager zijn verbonden dan alleen de directe en indirecte dochter- en moederbedrijven en de directe zusterbedrijven.

12) Het is mogelijk dat er wijzigingen in een ingediende aanvraag plaatsvinden voor het einde van de veilingprocedure. Hoe moet bij het doorgeven daarvan de term ‘onmiddellijk’ geïnterpreteerd worden? Zouden wijzigingen wekelijks en tijdens de veiling dagelijks doorgegeven kunnen worden? 

Artikel 5, eerste lid van de Regeling bepaalt dat de aanvrager de minister (=Agentschap Telecom) onmiddellijk informeert over een wijziging met betrekking tot de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage 1. De aanvrager informeert de minister op de wijze beschreven in artikel 3, tweede lid. Dit laatste betekent dat dergelijke wijzigingen per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging worden ingediend bij de notaris.
‘Onmiddellijk’ betekent dat de aanvrager dergelijke wijzigingen zonder uitstel doorgeeft aan Agentschap Telecom. Hiertoe is het toegestaan om de wijzigingen per e-mail door te geven via multibandveiling@agentschaptelecom.nl, mits dit onmiddellijk gebeurt. Daarnaast dienen wijzigingen overeenkomstig artikel 5, eerste lid van de Regeling doorgegeven te worden op het adres van de notaris overeenkomstig artikel 3, tweede lid van de Regeling. Wanneer wijzingen al direct via e-mail zijn doorgegeven, dan geldt voor aanlevering bij de notaris het volgende: 

 • Wijzigingen die voor afloop van de aanvraagperiode bekend zijn, dienen uiterlijk 6 april te zijn doorgegeven. 
 • Wijzigingen die optreden na afloop van de aanvraagperiode dienen wekelijks te worden doorgegeven. 

Worden de wijzigingen niet onmiddellijk per e-mail doorgeven, dan dienen deze onmiddellijk per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging bij de notaris te worden ingediend.

13) Mogen wijzigingen in gegevens behorend bij vraag A.3 door een functionaris genoemd onder A.2 van het aanvraagformulier worden ingediend? Of is daarvoor een verklaring van de notaris nodig?

Dergelijke wijzigingen mogen worden doorgegeven door een functionaris genoemd onder A.2 van het aanvraagformulier voor zover hij of zij daarvoor is gemachtigd op grond van een rechtsgeldige volmacht die bij de aanvraag is gevoegd en hij of zij daar afzonderlijk en zelfstandig bevoegd voor is. Op grond van de regeling is niet vereist dat met betrekking tot wijziging van deze specifieke gegevens een verklaring van de notaris wordt bijgevoegd.

14) Vraag 13 in de lijst “Vragen en antwoorden Multibandveiling 2020” op uw website (onder ‘Veiling’), en het antwoord daarop ziet op wijzigingen in gegevens behorend bij vraag A.3. Kunt u in aanvulling op dat antwoord aangeven of en zo ja welke wijzigingen vergezeld moeten worden met een verklaring van de notaris? Indien geen notarisverklaring is vereist, kunnen wijzigingen ter zake van dergelijke gegevens (d.w.z. behorend bij andere onderdelen van het aanvraagformulier dan A.3) eveneens direct per e-mail worden doorgegeven aan AT en vervolgens wekelijks worden ingediend bij de notaris van Pels Rijcken?

Overeenkomstig het antwoord op vraag 13 hierboven, is op grond van de Regeling niet vereist dat met betrekking tot eventuele wijzigingen van de gegevens van het aanvraagformulier, een verklaring van de notaris wordt aangeleverd, mits deze door een daartoe bevoegd persoon of functionaris genoemd onder A.2 van het aanvraagformulier worden ingediend. Een functionaris genoemd onder A.2 dient daarvoor gemachtigd te zijn op grond van een rechtsgeldige volmacht die bij de aanvraag is gevoegd en hij of zij dient daar afzonderlijk en zelfstandig bevoegd voor te zijn. Overeenkomstig artikel 5 van de Regeling dienen alle wijzigingen met betrekking tot de gegevens en bescheiden bedoeld in bijlage 1 van de Regeling (het aanvraagformulier) onmiddellijk te worden doorgegeven op de wijze als beschreven in artikel 3, tweede lid van de Regeling. Onder verwijzing naar het antwoord hierboven onder 12 is het mogelijk dat dit onmiddellijk per e-mail wordt doorgegeven aan Agentschap Telecom, mits dit tevens wekelijks wordt ingediend op het adres van de notaris, overeenkomstig artikel 3, tweede lid van de Regeling.

15)  Artikel 3 sub e) Capregeling luidt “rechtspersonen waarmee de betreffende rechtspersoon gezamenlijk over de onder a) genoemde rechten of bevoegdheden in een rechtspersoon beschikt.” Kunt bevestigen dat met de eerste ‘rechtspersonen’ wordt gedoeld op de andere moedermaatschappijen waarmee de (dochter en/of kleindochter van de) aanvrager tezamen over de rechten genoemd in artikel 3 sub a) Capregeling beschikt (m.a.w. de mede joint venture partners van de aanvrager)?

Ja, dat klopt. Met de eerste term “rechtspersonen” in artikel 3 sub e van de Capregeling wordt bedoeld: de andere moedermaatschappijen van de directe of indirecte dochtermaatschappijen van de aanvrager waarmee de aanvrager (rechtstreeks of middellijk), gezamenlijk over de rechten genoemd in artikel 3 sub a van de Capregeling beschikken (bijvoorbeeld de mede joint venture-partners van de aanvrager). Voor een nadere uitleg van “gezamenlijk” in onderdeel e verwijzen we naar het antwoord op vraag 18).

16) Op grond van Bijlage 1, onderdeel A.3 bij de Regeling aanvraag- en veilingprocedure (hierna: Regeling), zal de aanvrager ook de gegevens aanleveren van de hiervoor onder 15) genoemde andere moedermaatschappijen. Artikel 5 van de Regeling bepaalt dat de aanvrager de minister onmiddellijk informeert over een wijziging met betrekking tot de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden. De aanvrager heeft echter niet altijd onmiddellijk inzicht in de wijzigingen die zich voordoen bij de andere moedermaatschappijen van een rechtspersoon waarin zij een belang hebben voordoen. Bovendien is de aanvrager voor het verkrijgen van (een deel van) die informatie afhankelijk van openbare bronnen (zoals het handelsregister), en de juistheid/tijdige bijwerking daarvan. Tevens zal het monitoren en onmiddellijk communiceren van deze wijzigingen van de andere moedermaatschappijen de administratieve last vergroten voor zowel de aanvrager als de minister. Om deze redenen, en de tekst van artikel 5 Regeling, is de volgende vraag ontstaan:

a. Kan bij het verstrekken van de informatie met betrekking tot de hiervoor onder 15) genoemde andere moedermaatschappijen, worden volstaan met een eenmalige verstrekking? Met andere woorden, kan ontheffing worden verleend voor artikel 5 lid 1 Regeling? 

Volgens artikel 5 van de aanvraagregeling informeert de aanvrager de minister onmiddellijk met betrekking tot een wijziging in de gegevens en bescheiden bedoeld in bijlage I van de regeling. Hier vallen ook de rechtspersonen onder zoals bedoeld in uw vraag 15). De regeling biedt geen ruimte voor het verlenen van een ontheffing van de verplichtingen van artikel 5. Op de aanvrager rust de plicht om al het mogelijke te doen dat nodig is om te kunnen voldoen aan artikel 5 van de Regeling. Tot het onmogelijke zal de aanvrager niet gehouden worden.

b. In artikel 5 van de Regeling is aangegeven dat de aanvrager de minister onmiddellijk informeert over wijziging van gegevens en bescheiden bedoeld in bijlage 1 van de Regeling. Aangezien in andere bepalingen van de Regeling vaak expliciet ‘aanvrager of deelnemer’ staat vermeld, lijkt het in artikel 5 van de Regeling slechts over de periode te gaan tot aan de bekendmaking van de deelnemers. Moet hieruit worden afgeleid dat artikel 5 Regeling alleen geldt gedurende de aanvraagperiode en dus niet meer voor een toegelaten deelnemer? 

Deze aanname is niet correct. Met aanvrager wordt op grond van artikel 1 van de veilingregeling bedoeld: degene die een aanvraag heeft ingediend. Artikel 5 geldt daarom niet alleen gedurende de aanvraagperiode, maar ook voor de toegelaten deelnemers. Immers een deelnemer aan de veiling betreft een aanvrager die is toegelaten tot de veiling.

17) Indien een aanvrager (mede)aandeelhouder is van een failliete entiteit die al geruime tijd (meer dan 10 jaar) failliet is, kan dan dispensatie worden verleend voor de verplichting volgend uit artikel 3 sub e) Capregeling jo Bijlage 1, onderdeel A.3 Regeling, zodat de overige moeder(s) van de failliete entiteit niet meer hoeven te worden opgenomen in de te verstrekken informatie bij de aanvraag, waaronder het organogram?

Op basis van artikel 23 van de Faillissementswet verliezen de aandeelhouders de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen in de failliete entiteit en daarmee ook alle zeggenschap. Dit geldt rechtstreeks of middellijk voor de aanvrager en ook voor de andere moeder in de failliete entiteit. Er is in dat geval dan ook geen sprake van gezamenlijke zeggenschap met de andere moeder. Wanneer het faillissement is uitgesproken voor het indienen van de aanvraag en nog steeds van toepassing is, hoeven de andere moeders daarom niet opgenomen te worden.

18) Kunt u aangeven welke invulling wordt gegeven aan het begrip ‘gezamenlijke zeggenschap’?

De term ‘gezamenlijke zeggenschap’ is uitgelegd door de Europese Commissie in onder andere de randnummers 62, 63, 64, 180, 181 en 182 van de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen.

19) Wij lezen het antwoord op vraag 10 van de Q&A zo dat onderdelen b. tot en met d. van artikel 3 van de Capregeling zien op (i) rechtspersonen die direct of indirect over de onder artikel 3 sub a genoemde rechten of bevoegdheden in uitsluitend de aanvrager beschikken; en (ii) rechtspersonen waarin rechtspersonen zoals aangeduid onder (i) gezamenlijk met de aanvrager direct of indirect over de onder artikel 3 sub a genoemde rechten of bevoegdheden beschikken.
Is dit een juiste interpretatie van het antwoord op vraag 10 en bevat het voornoemde onder (i) en (ii) een volledige weergave van de reikwijdte van onderdelen b. tot en met d. van artikel 3 van de Capregeling?

Gebleken is dat het antwoord op vraag 10 van de Q&A niet volledig is en alleen betrekking had op artikel 3 onderdelen b en d van de Capregeling. In het antwoord hieronder wordt ook artikel 3 onderdeel c meegenomen (aanpassingen zijn vet gedrukt).
Artikel 3 onderdeel a van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 (Capregeling) ziet op die rechtspersonen waarin de betreffende rechtspersoon (in dit geval de aanvrager) een van de rechten of bevoegdheden onder artikel 3 sub a rechtstreeks of middellijk in een andere rechtspersoon heeft. Dit kan een directe of indirecte dochter zijn, maar het kan ook een andere rechtspersoon (niet zijnde een directe of indirecte dochter) zijn als de betreffende rechtspersoon een van de rechten of bevoegdheden onder ii, iii of iv in die andere rechtspersoon heeft.
In de onderdelen b. tot en met d. van het eerste lid van artikel 3 van de Capregeling gaat het steeds onder verwijzing naar onderdeel a) om rechtspersonen die over bepaalde rechten of bevoegdheden jegens de rechtspersoon van de aanvrager beschikken (artikel 3 b), rechtspersonen waarin de rechtspersonen onder 3b rechten of bevoegdheden heeft (artikel 3 c) en of rechtspersonen waarin de voorgaande rechtspersonen (zoals bedoeld in onderdeel 3 a tot en met c) eventueel met de aanvrager gezamenlijk rechten en bevoegdheden [hier verwijderd: gezamenlijk met de aanvragen] hebben in een andere rechtspersoon (artikel 3 d). In onderdeel a wordt gesproken over rechtstreeks of middellijk. Voor de categorieën (de onderdelen b. t/m d.), die verwijzen naar onderdeel a, gaat het dus niet alleen om direct verbonden bedrijven.  Daarnaast is in onderdeel g ook ‘rechtstreeks of middellijk’ opgenomen. Ook voor dit onderdeel geldt dus dat het breder gezien moet worden dan alleen direct verbonden rechtspersonen. Tot slot geldt voor onderdeel f. ook dat het breder moet worden gezien dan alleen direct verbonden rechtspersonen, omdat dit integraal onderdeel is van de vraag of sprake is van zeggenschap (artikel 3, tweede lid van de Concentratieverordening). Het voorgaande betekent dus dat in alle gevallen naar de directe en middellijke relatie gekeken dient te worden.
Hetgeen wordt weergegeven in deze vraag, geeft derhalve niet de volledige reikwijdte van artikel 3 van de capregeling weer. De volledige reikwijdte van dit artikel staat hierboven weergegeven.
Hoewel de vraag hier niet over gaat, moet onderdeel e van artikel 3 van de capregeling als volgt worden uitgelegd. In artikel 3 onderdeel e gaat het om die rechtspersonen waarmee de aanvrager gezamenlijk over de onder a genoemde rechten en bevoegdheden beschikt in een andere rechtspersoon, kortom de andere moeders van directe of indirecte dochters van de aanvrager mits hier sprake is van gezamenlijke zeggenschap als bedoeld in de concentratieverordening. Onder gezamenlijk in onderdeel e wordt verstaan; gezamenlijke zeggenschap. De term ‘gezamenlijke zeggenschap’ is toegelicht in  De term ‘gezamenlijke zeggenschap’ is uitgelegd door de Europese Commissie in onder andere de randnummers 62, 63, 64, 180, 181 en 182 van de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen.

20) De onder A.3 in de bijlage van de Veilingregeling gevraagde gegevens kunnen betekenen dat er voor een groot aantal entiteiten informatie moet worden verstrekt, waarvan het merendeel geen enkele betrokkenheid heeft bij spectrum. Als deze vraag volledig beantwoord moet worden, dan kan dat problemen opleveren met de voor herstel geboden termijn. Is dat echt de bedoeling? Is verlenging van de reactietermijn mogelijk?

Op grond van A.3 moeten alle daar gevraagde gegevens worden geleverd, binnen de daarvoor op basis van de Veilingregeling gestelde termijn. Er is geen verlenging van deze termijn mogelijk.
Als er bij de beoordeling van de aangeleverde informatie gegevens blijken te missen, dan kan de minister op grond van artikel 5 vijfde lid van de Veilingregeling besluiten de aanvraag overeenkomstig artikel 4:5 Awb niet te behandelen. Daarbij zal er een belangenafweging gemaakt worden. Het gebruik van het woord "kan" betekent dat er sprake is van een discretionaire bevoegdheid.  Dit betekent dat de betrokken belangen gewogen zullen worden, als niet volledig het verzuim is hersteld. Zie ook de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 6 juni 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BW7909. Dit betekent onder meer dat de relevantie van eventuele missende informatie in relatie tot de mate waarin beoordeeld kan worden of er sprake is van verbondenheid met een aanvrager voor deelname aan de veiling, hierbij meegewogen zal worden evenals de doelstellingen van de veiling zoals verwoord in de Nota Mobiele Communicatie. Overigens betekent enkel het feit dat een entiteit niet betrokken is bij spectrum niet dat die entiteit ook geen rol kan spelen in het bepalen van de verbondenheid tussen rechtspersonen.

21) Een aanvrager stelt dat informatie die wordt ingediend in het kader van een verzuimherstel kwalificeert als een wijziging van de gegevens van het aanvraagformulier en dat daarmee het antwoord op vraag 13 ook hierop van toepassing is. Met andere woorden, dat een verklaring van de notaris niet vereist is, mits deze geleverde informatie door een daartoe bevoegd persoon of functionaris genoemd onder A.2 van het aanvraagformulier wordt ingediend. Kunt u dit bevestigen?

Deze aanname is niet correct. De vraag en het antwoord bij nummer 13 hebben betrekking op wijzigingen in de aanvraag, die zich voordoen nadat de aanvraag is ingediend en op die onderdelen die al (volledig) juist zijn ingediend (artikel 5, eerste lid van de Regeling). Het verzuimherstel heeft betrekking op gegevens of bijlagen die op grond van artikel 4 van de Regeling ingediend hadden moeten worden, maar waarbij de aanvrager, indien hij daar niet (volledig) aan heeft voldaan, in de gelegenheid wordt gesteld deze gegevens en bijlagen alsnog aan te leveren (artikel 5, tweede, derde en vierde lid van de Regeling). Een verklaring van de notaris is om die reden wel vereist.

22) Kan er worden volstaan met een getekende verklaring van het bestuur van de moeder van de groep van de aanvragende rechtspersoon, dat geen enkele van de met de aanvragende rechtspersoon verbonden rechtspersonen als bedoeld in artikel 3 sub a tot en met sub g van de Capregeling a) gebruik maakt van frequentieruimte als bedoeld in artikel 1 van de Capregeling en b) dat geen van de met de aanvragende rechtspersoon rechtstreeks of middellijk verbonden rechtspersonen zich heeft ingeschreven voor deelname aan de veiling? Die getekende verklaring zou dan in de plaats komen van de informatie over verbonden rechtspersonen als bedoeld onder A.3 in de bijlage bij de Veilingregeling.

Bij vraag 20) is een vergelijkbare vraag gesteld. Zie hierboven het antwoord op vraag 20), ook onder de categorie 'Aanvraagprocedure' op deze pagina. 
Hier wordt aan toegevoegd dat de verbondenheid niet enkel wordt gebruikt voor het vaststellen van de hoeveelheid spectrum binnen alle verbonden rechtspersonen, deze wordt eveneens gebruikt om te beoordelen of er is voldaan aan artikel 4, eerste en tweede lid van de veilingregeling. Namelijk dat er maar één aanvraag is ingediend door de aanvrager en daarbij worden verbonden rechtspersonen als één aanvrager gezien. 
Het verstrekken van een verklaring van het bestuur, zoals aangegeven in de vraag, kan indien er sprake is van missende informatie bijdragen aan de mate waarin beoordeeld kan worden of er sprake is van verbondenheid met een aanvrager voor deelname aan de veiling. De verklaring als zodanig vervangt de missende informatie echter niet.

23) Is het Agentschap Telecom voornemens om een generieke externe communicatie uit te sturen (zoals een nieuwsbericht) op het moment dat aanvragers te horen krijgen of ze toegelaten worden als deelnemers tot de veiling (bijvoorbeeld met betrekking tot de startdatum van de veiling)? Zo ja, is het mogelijk om de deelnemers hierover zeker een dag eerder op de hoogte te stellen, zodat woordvoering zich kan voorbereiden op eventuele vragen?

Op de dag dat het Agentschap Telecom de toelatingsbrieven per post verzendt aan de aanvragers, die toegelaten worden tot de veiling, wordt tevens een e-mail verzonden over de toelating. Eén dag later, dé dag dat de toelatingsbrieven naar verwachting worden bezorgd, wordt een persbericht verzonden en als afgeleide daarvan een nieuwsbericht op de website van het Agentschap Telecom gepubliceerd. In het e-mailbericht wordt duidelijk de datum en het tijdstip van het persbericht, respectievelijk het nieuwsbericht vermeld. Aan deelnemers wordt verzocht om zelf niet daarover te communiceren, totdat het bericht bij Agentschap Telecom op de website staat. Bij eventuele communicatie wordt men tevens verzocht artikel 11 van de Veilingregeling in acht te nemen.

24) Tot welk moment moeten we doorgaan met het op grond van artikel 5 lid 1 van de Veilingregeling doorgeven van wijzigingen met betrekking tot gegevens en bescheiden bedoeld in Bijlage l van de Regeling aanvraag-en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz, in het bijzonder met betrekking tot de aanvrager verbonden rechtspersonen als bedoel in artikel 3 van de Capregeling?

Wijzigingen in het kader van artikel 5, eerste lid, van de regeling dienen tot en met het einde van de veilingprocedure (moment van vergunningverlening) ingediend te worden. Dit aangezien artikel 5 niet alleen geldt gedurende de aanvraagperiode, maar ook voor toegelaten deelnemers. Hierbij wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag 16.b. onder het kopje Aanvraagprocedure.

Veiling

1) Wordt er voorafgaand aan de veiling ook een proefveiling en een informatiesessie gehouden?

Agentschap Telecom organiseert twee webinars en een proefveiling. Tijdens de aanvraagperiode zal DotEcon in opdracht van en in samenwerking met het agentschap het veilingmodel toelichten met een webinar. Voorafgaand aan de veiling organiseert het agentschap een proefveiling voor de deelnemers aan de veiling, nadat DotEcon aan de deelnemers de veilingsoftware heeft toegelicht tijdens een tweede webinar.

2) Wordt er bij deze veiling ook een biederhandleiding verstrekt?

Aan de deelnemers die zijn toegelaten tot de veiling wordt voorafgaand aan de veiling en proefveiling een (Nederlandstalige) biederhandleiding verstrekt waarin o.a. afbeeldingen van de biedschermen te zien zijn.

3) Hoe lang duren de biedronden in de primaire fase van de veiling?

De duur van de primaire biedronden wordt bepaald door de veilingmeester en is afhankelijk van het verloop van de veiling. Zie ook artikel 12, eerste lid van de Veilingregeling. Dit geldt ook voor de tijd tussen de biedronden. De tijdsduur van de biedronden op de eerste veilingdag wordt bekendgemaakt in de brief waarin aan de deelnemers wordt medegedeeld dat ze zijn toegelaten als deelnemer aan de veiling. Hoewel de duur van de biedronden naar verwachting niet steeds zal wijzigen, wordt voorafgaand aan de veiling de rondenduur niet al voor de gehele veiling vastgelegd. De veilingmeester maakt voorafgaand aan elke volgende veilingdag de planning voor die dag bekend en kan daarbij, indien hij dat nodig acht, de rondenduur afwijkend van de eerste dag vaststellen. Een voor de hand liggende planning voor de biedronden is die van de Multibandveiling in 2012. In die veiling werden er circa 6 tot 8 biedronden op een dag gehouden. Daarbij duurde een biedronde drie kwartier waarna er een kwartier was waarin de uitkomsten van die biedronde bekend werden gemaakt en de volgende ronde werd ingepland en aangekondigd. Tenzij het verloop van de veiling of andere omstandigheden daar aanleiding toe geven, ligt het voor de hand dat de planning in deze veiling hier niet wezenlijk van zal afwijken.

4) Wie is de veilingmeester?

De veilingmeester is hoofd Spectrummanagement van Agentschap Telecom, die handelt namens de minister.

5) Als alle deelnemers een bod hebben uitgebracht gedurende een biedronde, eindigt de biedronde dan meteen?

Nee, de biedronde eindigt op de geplande eindtijd.

6) Worden de mogelijke winnaars, verdelingen en prijzen bekend gemaakt na de primaire fase?

Nee, na afloop van de primaire fase worden de winnaars, verdeling en prijzen nog niet bekend gemaakt.

7) Is het mogelijk om het webinar van donderdag 19 maart online terug te kijken? 

Het team Multibandveiling heeft deze vraag voorgelegd aan DotEcon die het webinar van 19 maart verzorgd. Zij bieden helaas geen mogelijkheid om het webinar online terug te kijken. Wel ondersteunen sommige besturingsprogramma’s de mogelijkheid om zelf een video-opname van het scherm te maken. Zo is het bij Windows 10 mogelijk om via de toetsencombinatie Windows + Alt + R (of Windows + G) zelf een opname van het eigen beeldscherm te (laten) maken.

8) Is er een Engelse vertaling beschikbaar van de documenten die op vrijdag 6 maart zijn gepubliceerd in de Staatscourant, de veilingregeling, de capregeling, het bekendmakingsbesluit, de vergunningen en de toelichtingen?

Alleen van de veilingregeling is een vertaling gemaakt. De vertaling wordt beschouwd als een ‘courtesy translation’ en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De Nederlandstalige versie van de veilingregeling is leidend.

9) Wanneer worden de IT specificaties, zoals eisen aan verbindingen, apparatuur en software versies voor deelname aan de Multibandveiling bekendgemaakt? Het kan voor potentiele deelnemers van belang zijn om dit zo snel mogelijk te weten.

Conform artikel 10, eerste lid van de Veilingregeling wordt deze informatie uiterlijk drie weken voorafgaand aan de veiling bekendgemaakt. Zoals in de toelichting is beschreven, betreffen de eisen die gesteld worden alleen de versies van de internet-browsers die geschikt zijn. Naar verwachting zullen dat recente versies van Edge, FireFox en Google Chrome zijn. Het elektronisch veilingsysteem wordt beveiligd door een secure webadres in combinatie met gebruik van certificaten, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Om deel te kunnen nemen, dient een deelnemer de certificaten op zijn of haar computer te installeren. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan verbindingen of apparatuur anders dan dat een deelnemer zorg moet dragen voor werkende internetverbindingen en apparatuur. Daarbij wordt aan deelnemers ook geadviseerd om, als back-up voorziening, meerdere computers beschikbaar te hebben en in te richten met de certificaten die vooraf verstrekt worden.

10) In de veilingregeling wordt onderscheid gemaakt tussen het indienen van een leeg bod (indienen zonder iets in te vullen), nul bieden (nul invullen en indienen), of geen bod indienen. Welke gevolgen hebben deze verschillende opties voor de (automatische) inzet van een pasmogelijkheid?

Een pasmogelijkheid wordt alleen ingezet als een deelnemer nog niet alle pasmogelijkheden heeft gebruikt en geen bod indient, oftewel niet op de knop ‘indienen’ drukt. Wanneer een deelnemer een leeg bod indient óf op nul biedt, wordt er geen pasmogelijkheid ingezet. Uitzondering hierop is wanneer een deelnemer geen bod in kan dienen omdat al zijn activiteitspunten al verbonden zijn aan voorlopig winnende biedingen. In dat geval wordt er geen pasmogelijkheid ingezet. Wanneer een deelnemer geen bod indient en nog over pasmogelijkheden beschikt, behoudt de deelnemer zijn activiteitsniveau van de vorige ronde.

11) Wat is het activiteitsniveau van de deelnemer in de tweede ronde nadat in de eerste ronde een pasmogelijkheid is ingezet?

Conform artikel 16, lid 6 behoudt een deelnemer het activiteitsniveau in de biedronde waarin een pasmogelijkheid werd ingezet als activiteitsniveau in de daarop volgende biedronde. Wanneer er in de eerste biedronde een pasmogelijkheid is ingezet, blijft het activiteitsniveau van de deelnemer voor de tweede ronde dan ook gelijk aan het activiteitsniveau van de deelnemer bij aanvang van de eerste ronde.

12) Geldt de maximale prijsverhoging zoals genoemd op pagina 32 van de toelichting op de veilingregeling voor de hele duur van de veiling, of alleen voor de eerste dag?  

De maximale prijsverhogingen die op pagina 32 van de toelichting op de veilingregeling worden genoemd zijn de maximale prijsverhogingen per ronde voor de hele veiling. Gedurende de veiling stijgen de prijzen van de vergunningen K en M per ronde met maximaal 5%, en de prijs van vergunningen L per ronde met maximaal 10%.

13) Indien een winnaar gebruik maakt van de mogelijkheid van uitgestelde betaling, kan het uitgestelde bedrag (de tweede termijn) dan eerder worden betaald dan met het aflopen van de termijn (binnen een jaar)? 

Een aanvrager kan verzoeken om gebruik te maken van de mogelijkheid tot gespreide betaling van de totaalprijs. In dat geval wordt de vergunninghouder voor maximaal één jaar, gerekend vanaf de dag na het verlenen van de vergunning(en), uitstel van betaling verleend voor de betaling van de helft van de totaalprijs; de eerste helft van de totaalprijs (de eerste termijn) dient binnen twee weken na de dag van vergunningverlening betaald te worden. Het uitgestelde bedrag (de tweede termijn) dient binnen een jaar na de dag van vergunningverlening te zijn betaald, maar kan ook eerder worden betaald dan met het aflopen van de maximale termijn van één jaar. Wanneer eerder betaald wordt dan de uiterste datum voor de tweede termijn, is er geen wettelijke rente verschuldigd voor de periode dat het bedrag eerder is ontvangen.

14) Op het inschrijfformulier voor de veiling moeten partijen al aangeven of zij gebruik willen maken van een gespreide betalingsoptie. Is het ook mogelijk om de keuze voor gespreide betaling direct na de veiling te maken?

Op het aanvraagformulier dient u voorafgaand aan de veiling aan te geven of u gebruik wilt maken van de gespreide betalingsoptie. Dit kunt u na de veiling niet meer veranderen.

15) Uit de definitie van artikel 1 van ‘bod’ blijkt dat een bieding pas kwalificeert als een bod als deze is uitgebracht door een deelnemer én is bevestigd door middel van het elektronisch veilingsysteem. Daardoor is een deelnemer afhankelijk van het elektronisch veilingsysteem om tot een geldig bod te komen. Graag ontvangen wij een toelichting hoe snel en op welke wijze de deelnemer een bevestiging kan verwachten van haar bod, zodat wij weten wanneer we een melding moeten maken van een technische storing als de bevestiging niet tijdig is ontvangen. Tevens verzoeken wij de Staatssecretaris te bevestigen dat indien er wel een bod is uitgebracht, maar geen bevestiging is ontvangen, artikel 13 zal worden gevolgd. 

Een deelnemer dient in het elektronisch veilingsysteem een bod in door op de knop ‘indienen’ te drukken. Vervolgens is vrijwel zonder enige vertraging op het scherm de mededeling zichtbaar dat het biedformulier is ingediend, daarmee is het bod bevestigd. Mocht deze bevestiging lang op zich laten wachten dan kan er sprake zijn van een technische storing. Afhankelijk van de resterende duur van de biedronde kan een deelnemer nog proberen opnieuw in- en uit te loggen en/of via een andere laptop/computer een bod in te dienen. Mocht de bevestiging dan nog niet worden ontvangen en/of de biedronde is afgelopen of loopt bijna af dan dient melding gemaakt worden van een technische storing. Een technische storing of bijzondere omstandigheid dient onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 minuten na afloop van de biedronde per telefoon gemeld te worden.

In de vraag wordt tevens verzocht te bevestigen dat indien er wel een bod is uitgebracht, maar geen bevestiging is ontvangen, artikel 13 zal worden gevolgd. Artikel 13 bestaat uit verschillende onderdelen en maatregelen die afhankelijk van een situatie al dan niet gevolgd hoeven te worden. Uit de vraag is niet duidelijk op welk deel of welke maatregelen van artikel 13 deze vraag ziet. Indien de situatie zich voordoet dat er een bieding is of biedingen zijn uitgebracht maar geen bevestiging is ontvangen, zal de veilingmeester deze situatie beoordelen en daarnaar handelen. Indien nodig kan daarna ook nog toepassing worden gegeven aan artikel 13. Artikel 13 biedt de minister de mogelijkheid om bepaalde maatregelen te nemen maar de minister kan ook besluiten om deze niet te nemen indien hij dat niet nodig acht.

16) In artikel 13 lid 2 van de veilingregeling staat dat de minister een computer ter beschikking kan stellen aan een deelnemer op een door hem te bepalen locatie. Graag ontvangen we aanvullende, praktische informatie over de locatie en de faciliteiten, onder andere:

 • Waar is deze locatie? (i.v.m. de reistijd tot de locatie)

 • Is er parkeergelegenheid bij deze locatie en hoe ver is de afstand tussen de parkeergelegenheid en de locatie?

 • Welke faciliteiten zijn er op deze locatie, naast de computer? Telefoon, printer, scanner, fax, bureaus, internetverbinding etc.

 • Is het mogelijk om een eigen laptop mee te nemen?

 • Kan de locatie worden afgesloten?

 • Ligt deze locatie (redelijk) afgezonderd binnen het pand?

 • Is de locatie voor exclusief gebruik van degene die hem toegewezen krijgt?

 • Hoe ruim is deze locatie? (i.v.m. coronamaatregelen en aantal mensen die op deze locatie kunnen werken)

 • Welke maatregelen zijn er op deze locatie genomen in het kader van corona?

 • Wordt er te zijner tijd, tijdig voor de start van de veiling, een proces verschaft waar en hoe een partij zich moet melden om toegang te krijgen tot de back-up locatie?

Van deelnemers aan de veiling wordt in eerste instantie verwacht zelf zorg te dragen voor back-up voorzieningen in geval van technische problemen of bijzondere omstandigheden. De back-up locatie die de minister ter beschikking kan stellen, is enkel bedoeld als laatste noodvoorziening voor het geval de (back-up) voorzieningen van de deelnemer zelf binnen afzienbare tijd geen oplossing bieden en betreft het uitbrengen van biedingen op een door de minister beschikbare computer op een door de minister te bepalen locatie. Uitwijk naar deze locatie wordt naar verwachting alleen in uitzonderlijke omstandigheden ingezet. De back-up locatie is gelegen in de Randstad, maar om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de deelnemers en de voortgang van de veiling te waarborgen, wordt de exacte locatie vooraf niet gedeeld. Ook uitgebreide praktische informatie over de locatie en de procedure om toegang te krijgen wordt vooraf niet gedeeld. Deze informatie is mede afhankelijk van het moment waarop de situatie zich voordoet en kan mogelijk nog wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van de dan geldende maatregelen in verband met Covid-19. Wanneer uitwijken naar een back-up locatie nodig wordt geacht, wordt de benodigde informatie gedeeld. De deelnemer die het betreft wordt daarbij een redelijke termijn geboden om zich te melden voordat de veiling wordt voortgezet. Op de locatie zelf wordt minimaal zorg gedragen voor de hoogst noodzakelijke faciliteiten om aan de veiling deel te kunnen nemen, dat wil zeggen een laptop/computer met internetverbinding en een geschikte ruimte.

17) Kunt u aangeven of en wanneer door het Agentschap Telecom nadere maatregelen/spelregels bekend zullen worden gemaakt om gezondheidsrisico’s voor zowel de deelnemers aan de veiling als het veilingteam van Agentschap Telecom zoveel mogelijk te beperken?

Agentschap Telecom neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Agentschap Telecom neemt daarbij de adviezen van het RIVM en het Kabinet in acht en houdt zich hierbij aan de geldende maatregelen. Overige maatregelen die Agentschap Telecom in dit kader neemt, worden niet bekend gemaakt. De deelnemers aan de veiling zijn zelf verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen en het opvolgen van de maatregelen, getroffen door de regering en de daarbij gegeven adviezen; deze worden door Agentschap Telecom niet voorgeschreven.

18) Als de veiling inderdaad van start gaat terwijl er beperkende maatregelen in het kader van de Corona-crisis van kracht zijn, lijkt een zorgvuldige deelname alleen mogelijk door veilingteams (zowel van AT als de deelnemers) die - met in achtneming van de beperkende maatregelen - op dezelfde locatie aanwezig zijn. Indien ondanks alle voorzorgsmaatregelen een lid van het veilingteam besmet lijkt te zijn met het Coronavirus, is de kans op besmetting van het hele team aanwezig. Daarmee komt een zorgvuldig verloop van de veiling voor de betreffende deelnemer in gevaar. Kwalificeert een dergelijke situatie als een “bijzondere omstandigheid” op basis waarvan de minister de veiling op grond van artikel 13 van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz kan opschorten?

De wijze waarop een deelnemer deel neemt aan de veiling (met veilingteamleden al dan niet op dezelfde locatie) is aan de deelnemer zelf om dit te bepalen. Daarbij is aan te raden dat de deelnemer voor voldoende back up ten aanzien van mensen en middelen zorgdraagt.

Er wordt gevraagd of uitval van teamleden als bijzondere omstandigheid gekwalificeerd wordt zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, kan de deelnemer deze als bijzondere omstandigheid melden bij de minister. Een bijzondere omstandigheid dient onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 minuten na afloop van de biedronde per telefoon gemeld te worden. Na het ontvangen van een dergelijke melding beoordeelt de veilingmeester deze situatie en handelt daarnaar op een zorgvuldige en proportionele wijze. Bij de beoordeling kan geïnformeerd worden in hoeverre de deelnemer al maatregelen heeft genomen om deze situatie te voorkomen (door bijvoorbeeld back-up voorzieningen te organiseren). Ook dit zal meegewogen worden. Daarbij is een situatie zoals uitval van teamleden, in vele varianten denkbaar met telkens een verschillende impact. Op voorhand kan niet elke variant met zijn nuances worden beschreven en gewogen. Daarom kan niet in het algemeen toegezegd worden dat bij besmetting of uitval van teams of teamleden maatregelen zoals opschorting volgens artikel 13 ook altijd genomen worden. Artikel 13 biedt de minister de mogelijkheid om bepaalde maatregelen te nemen, maar de minister kan ook besluiten om deze niet te nemen, indien hij dat niet nodig acht. Van een veilingdeelnemer die verzoekt om toepassing van artikel 13 wordt verwacht dat hij bij een eventueel verzoek alle relevante feiten noemt, waaronder ook bijvoorbeeld de getroffen back-up voorzieningen. Het niet verstrekken van relevante informatie komt in beginsel voor risico van degene die het verzoek indient.

19) Gegeven het feit dat de multibandveiling plaats zal hebben tijdens de coronacrisis, verzoekt (kandidaat) deelnemer nadrukkelijk de volgende aanpassingen in het verloop van de veiling:

 • Kwalificeer een technische storing in de onderlinge communicatie van een veilingteam ook als een technische storing in de zin van artikel 13 van de Regeling.

 • Het uitvallen van meerdere teamleden kan als de deelnemer zorgvuldige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om dit te voorkomen als een bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 13 van de Regeling kwalificeren.

Er wordt verzocht bepaalde situaties als technische storing dan wel bijzondere omstandigheid te kwalificeren zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, kan de deelnemer deze als bijzondere omstandigheid of technisch probleem melden bij de minister. Een technische storing of bijzondere omstandigheid dient onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 minuten na afloop van de biedronde per telefoon gemeld te worden. Na het ontvangen van een dergelijke melding beoordeelt de veilingmeester deze situatie en handelt daarnaar op een zorgvuldige en proportionele wijze. Bij de beoordeling kan geïnformeerd worden in hoeverre de deelnemer al maatregelen heeft genomen om deze situatie te voorkomen (door bijvoorbeeld back-up voorzieningen te organiseren). Ook dit zal meegewogen worden. Situaties zoals een technische storing in onderlinge communicatie of uitval van teamleden, zijn in vele varianten denkbaar met telkens een verschillende impact. Op voorhand kunnen niet al deze varianten met hun nuances worden beschreven en gewogen. Daarom kan niet in het algemeen toegezegd worden dat bij deze situaties maatregelen zoals mogelijk zijn volgens artikel 13 ook altijd genomen worden. Artikel 13 biedt de minister de mogelijkheid om bepaalde maatregelen te nemen, maar de minister kan ook besluiten om deze niet te nemen, indien hij dat niet nodig acht. Van een veilingdeelnemer die een melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 13, eerste lid wordt verwacht dat hij alle relevante feiten noemt, waaronder ook bijvoorbeeld de getroffen back-up voorzieningen. Het niet verstrekken van relevante informatie komt in beginsel voor risico van degene die het verzoek indient.

20) Gegeven het feit dat de multibandveiling plaats zal hebben tijdens de coronacrisis, verzoekt (kandidaat) deelnemer nadrukkelijk de volgende aanpassingen in het verloop van de veiling:

 • Houd een biedronde opnieuw indien een deelnemer geen bieding heeft kunnen uitbrengen door bijzondere omstandigheden of technische problemen en communiceer de resultaten van een biedronde pas nadat vaststaat dat deze biedronde niet opnieuw gehouden wordt.

Artikel 13 van de veilingregeling biedt de minister de mogelijkheid om bepaalde maatregelen te nemen wanneer een deelnemer geen bieding heeft kunnen uitbrengen door bijzondere omstandigheden of technische problemen. Eén van deze maatregelen is het ongeldig verklaren van de biedronde en alle daarin uitgebrachte biedingen en deze opnieuw houden (artikel 13, lid 3). De minister kan ook besluiten om de veiling te vervolgen, de biedronde niet opnieuw te houden én de ingezette pasmogelijkheid daarbij al dan niet in mindering te brengen volgens artikel 16, negende lid. Gebruik van pasmogelijkheden is mede bedoeld om te voorzien in situaties waarin bieders door technische problemen of bijzondere omstandigheden geen bieding kunnen uitbrengen. Door het inzetten van een pasmogelijkheid behoudt de deelnemer zijn activiteitsniveau. Omwille van de voortgang van de veiling kan de minister er daarom voor kiezen om de biedronde niet opnieuw te houden en door te gaan met de veiling. Op deze bepaling is tijdens de consultatie van de veilingregeling geen reactie binnengekomen. Hoewel er in de huidige situatie mogelijk een grotere kans is dat zich technische problemen of bijzondere omstandigheden kunnen voordoen, is er geen aanleiding om hier als gevolg van Covid-19 omstandigheden anders mee om te gaan dan ten tijde van publicatie van de veilingregeling. Op voorhand wordt dan ook niet toegezegd dat er in elke situatie waarin een deelnemer geen bieding heeft kunnen uitbrengen door bijzondere omstandigheden of technische problemen, de betreffende biedronde opnieuw wordt gehouden. Met het opnieuw houden van een biedronde wordt zeer terughoudend mee omgegaan.

Aan het verzoek om de resultaten van een biedronde niet te communiceren totdat vaststaat dat deze niet opnieuw gehouden wordt, kan omwille van de voortgang van de veiling niet altijd tegemoet worden gekomen. Indien vóór het communiceren van de resultaten bekend is dat er mogelijk sprake is van technische problemen of bijzondere omstandigheden bij een deelnemer zullen de resultaten niet gecommuniceerd worden. In dat geval wordt het vrijgeven van de resultaten aangehouden tot het moment dat duidelijk is hoe de veiling vervolgd wordt.

21) Gegeven het feit dat de multibandveiling plaats zal hebben tijdens de coronacrisis, verzoekt (kandidaat) deelnemer nadrukkelijk de volgende aanpassingen in het verloop van de veiling:

 • Geef partijen een voldoende lange (lunch) pauze van minimaal 2 uur.

De veilingmeester neemt uw suggesties mee in het uitwerken van het dagelijkse schema en bij de planning van de start van de veiling. Over de planning van de start van de veiling worden deelnemers geïnformeerd in de brief waarin hun wordt meegedeeld dat ze zijn toegelaten tot de veiling. Gezien de bijzondere omstandigheden waaronder deze veiling plaatsvindt, worden de deelnemers nog voor de veiling geïnformeerd over het beoogde dagelijkse schema en in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Deze reacties worden meegenomen bij het vaststellen van het uiteindelijke dagelijkse schema. Hoewel dit schema naar verwachting niet steeds zal wijzigen, behoudt de veilingmeester wel de mogelijkheid om hiervan af te wijken als hij dat nodig acht voor het verloop van de veiling. Zoals ook in de toelichting op de veilingregeling is aangegeven, maakt de veilingmeester daarom voorafgaand aan elke volgende veilingdag de planning voor die dag bekend.

22) Aanvrager/deelnemer zou graag tijdens veiling zo nodig eerst informeel overleg voeren met AT indien aanvrager/deelnemer bedenkingen heeft bij een bepaalde gebeurtenis, teneinde eventuele misverstanden weg te nemen alvorens bezwaar te maken of een procedure te starten. Staat het AT daarvoor open of moet er altijd (ook) een schriftelijk verzoek/bezwaar aan de minister worden gestuurd?

Gedurende de veiling wordt er voor communicatie tussen de deelnemers en de veilingmeester een telefoonnummer opengesteld. Als een aanvrager wordt toegelaten tot de veiling, dan wordt dit telefoonnummer in de toelatingsbrief aan hem meegedeeld. Een deelnemer kan telefonisch contact opnemen met de veilingmeester voor een vraag of een verzoek, waarbij specifieke vragen over juridische procedures doorgeleid worden naar de afdeling Juridische Zaken. Een veiling dient ordentelijk en eerlijk te verlopen. Overleg kan bijdragen aan een ordentelijk verloop van de veiling, waarbij uiteraard geldt dat alle veilingdeelnemers gelijk dienen te worden behandeld. Doorgaans wordt daarom aan een deelnemer wel gevraagd om na het telefonisch contact de vraag of het verzoek ook schriftelijk te bevestigen. Voor zover mogelijk worden de vragen na beantwoording ook geanonimiseerd gedeeld met andere deelnemers.

23)  Indien een deelnemer een bezwaar wenst te maken tegen een besluit van de Minister op welk postadres wenst het AT dat te ontvangen?

Een bezwaar kan worden gericht aan de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom. Het postadres van Agentschap Telecom is: Postbus 450, 9700 AL Groningen.

24) Moet de door de koerier te bezorgen informatie persoonlijk overhandigd worden?

Ja, de koerier zal de vertrouwelijke informatie persoonlijk (aan een persoon) overhandigen. U kunt intern afspraken maken of dit de vertegenwoordigingsbevoegde persoon zal zijn of een andere medewerker. De koerier zal deze vertrouwelijke informatie niet in de brievenbus achterlaten. U wordt volgende week nader geïnformeerd binnen welk te verwachten tijdvak de koerier de vertrouwelijke informatie zal bezorgen.

25) Kunnen veilingdeelnemers de hele dag deelnemen aan de proefveiling, of krijgen ze een specifiek tijdslot toebedeeld?

Het uitgangspunt is dat de deelnemers de hele dag, d.w.z. binnen de door het veilingteam vermelde tijden, deelnemen aan de proefveiling. Zij krijgen hiervoor niet een specifiek tijdslot toebedeeld.

26) Artikel 19 van de Veilingregeling geeft een opsomming van informatie die “zo spoedig mogelijk na het einde van een biedronde” wordt meegedeeld. Hoe en op welk moment wordt deze informatie medegedeeld?

De opsomming betreft de punten a t/m j van artikel 19, eerste lid van de Veilingregeling. Na afloop van een biedronde worden de resultaten van de biedronde zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. Daarbij wordt de informatie van alle punten met uitzondering van die onder g (de ronde prijs voor de volgende biedronde) en i (de aanvangstijd en duur van de volgende biedronde) meegedeeld. De informatie onder g en i wordt op een later moment maar ook zo spoedig mogelijk, bij het inplannen van een nieuwe biedronde, meegedeeld. De informatie is na mededeling direct zichtbaar op het scherm en beschikbaar in de te downloaden bestanden.

27) Uit de biederhandleiding blijkt dat de resultaten van een biedronde te downloaden zijn via een PDF of TSV bestand. Kunt u bevestigen dat de beide bestanden direct na de bekendmaking van de ronderesultaten beschikbaar zijn? Indien dit niet het geval is; op welk moment zullen deze bestanden beschikbaar zijn?

Direct na bekendmaking van de ronderesultaten zijn de betreffende resultaten op het tabblad ‘Primaire fase’ zichtbaar. Tegelijkertijd is het TSV bestand op het tabblad ‘Historie & Downloads’ bijgewerkt met deze ronderesultaten en is er een nieuw PDF bestand toegevoegd met daarin de gegevens van de laatste biedronde. Beide bestanden zijn derhalve direct na bekendmaking van de ronderesultaten beschikbaar.

28) Uit de biederhandleiding lijkt te volgen dat de prijzen voor de volgende biedronde op een andere wijze en wellicht zelfs ander moment bekend worden gemaakt. Kunt u dit bevestigen? Wanneer en op welke wijzen worden de volgende rondeprijzen bekend gemaakt?

Na bekendmaking van de ronderesultaten is op het tabblad ‘Primaire fase’ zichtbaar of de prijs van een vergunningcategorie in de volgende biedronde verhoogd zal worden. De prijzen voor de volgende biedronde worden dan nog niet bekendgemaakt. Deze worden bekendgemaakt op het moment dat de nieuwe biedronde is ingepland. Dit doet veilingmeester na bekendmaking van de resultaten. Zodra de nieuwe biedronde is ingepland, ziet u het biedformulier voor deze biedronde met daarin de rondeprijzen. Tegelijkertijd is het TSV bestand op het tabblad ‘Historie & Downloads’ bijgewerkt met een nieuwe biedronde en de prijzen voor die biedronde.

29) In het TSV bestand wordt beperkte informatie beschikbaar gesteld. Kun u aangeven of dit de enige informatie is welke beschikbaar wordt gesteld of dat dit bestand meer informatie bevat tijdens de veiling? Indien dit de enige informatie is willen wij u graag verzoeken het TSV bestand uit te breiden met:

a) Aantal beschikbare pasmogelijkheden;

b) Activiteitspunten voor de volgende ronde;

c) Prijzen per frequentieband voor de volgende ronde.

In de biederhandleiding is aangegeven welke informatie het TSV bestand bevat. Tijdens de veiling bevat het bestand niet meer informatie. U verzoekt om het TSV bestand uit te breiden met een aantal gegevens. De activiteitspunten en prijzen per frequentieband voor de volgende biedronde zijn al opgenomen in het bestand. Zodra een nieuwe biedronde is ingepland, wordt het bestand bijgewerkt met de gegevens van de nieuwe biedronde voor zover die beschikbaar zijn. Dit betekent dat de kolommen met activiteitspunten (kolom I op de schermafdruk in de biederhandleiding), de rondeprijzen (kolommen C, E en G) en de voorlopig winnende biedingen uit de vorige biedronde dan gevuld zijn.

Het aantal beschikbare pasmogelijkheden wordt niet weergegeven in het TSV bestand. Deze vindt u echter wel in het PDF bestand van de laatst gespeelde biedronde. Daarin ziet u of er in de betreffende biedronde een pasmogelijkheid is gebruikt en het aantal pasmogelijkheden dat nog over is. Het aanpassen van het TSV bestand kan Agentschap Telecom niet zelf uitvoeren. Dat moet de leverancier van de veilingsoftware (DotEcon) doen. De veilingsoftware is uitgebreid getest. In dit stadium, vlak voor de veiling, gaan Agentschap Telecom en DotEcon om die reden zeer terughoudend om met aanpassingen. Elke aanpassing brengt een zeker risico met zich mee en vraagt om nieuwe testwerkzaamheden. Gelet hierop en op het feit dat deze informatie ook op een andere wijze beschikbaar is (via het PDF bestand), is ervoor gekozen deze aanpassing niet aan te brengen.

30) Hoe gaat de veilingmeester om met het teruggeven van een pasmogelijkheid?

In artikel 16, negende lid, is bepaald dat de minister kan besluiten een ingezette pasmogelijkheid niet in mindering te brengen op het aantal beschikbare pasmogelijkheden van de deelnemer, wanneer deze is ingezet in een biedronde waarin of waarna de veiling op grond van artikel 13, eerste lid is opgeschort, maar waarbij de biedronde niet opnieuw wordt gehouden. Opschorten op grond van artikel 13, eerste lid, kan zowel bij technische problemen als bij bijzondere omstandigheden. Deze vraag en antwoord ziet alleen op technische problemen. Het niet in mindering brengen van een ingezette pasmogelijkheid op het aantal beschikbare pasmogelijkheden van de deelnemer wordt door ons het teruggeven van een pasmogelijkheid genoemd.
 
Een pasmogelijkheid dient twee doelen. De eerste betreft het inzetten in geval van technische problemen, zodat het activiteitsniveau van de deelnemer niet verloren gaat, doordat deze geen bod heeft kunnen uitbrengen. Daarnaast kan een pasmogelijkheid ingezet worden om een ronde af te wachten en te kijken of de voorlopige winnende bieding op een categorie vervalt. Bij het opstellen van de Veilingregeling is, op advies van de externe veilingadviseurs DotEcon en Peter Cramton, de keuze gemaakt om deelnemers hiervoor een klein aantal, namelijk drie, pasmogelijkheden te verstrekken.
 
Er zal in beginsel zeer terughoudend omgegaan worden met het teruggeven van een pasmogelijkheid in verband met (aannemelijk gemaakte) technische problemen. Bij bijvoorbeeld het gebruik van een eerste of tweede pasmogelijkheid vanwege technische problemen, is er geen noodzaak voor teruggave omdat er nog één of twee pasmogelijkheden resteren. Pasmogelijkheden zijn hier juist mede voor bedoeld en een andere keuze zou ook te veel afbreuk doen aan het advies van DotEcon om een beperkt aantal pasmogelijkheden toe te kennen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om technische problemen te voorkomen en daarbij ook zorgdragen voor voldoende terugvalvoorzieningen.

Vergunningen

1) Wat is de technische onderbouwing van de nieuwe afstand van 10 kilometer (in plaats van 7 kilometer) tot de radiotelescoop te Westerbork voor de terminals in de 700 MHz-band?

De neerslag van het technisch onderzoek van Agentschap Telecom dat ten grondslag lag aan de oorspronkelijke afstand van 7 kilometer is hier te vinden. De neerslag van het aanvullende onderzoek van Agentschap Telecom, dat heeft geleid tot de afstand van 10 kilometer, is op dezelfde webpagina te vinden.

2) In de toelichting op de vergunningen staat vermeld (zie pagina 31) “Deze minimale snelheden mogen door de vergunninghouder ook gerealiseerd worden in combinatie met andere ter beschikking staande vergunningen van de vergunninghouder of een andere rechtspersoon waarmee hij verbonden is.” In het toezichtarrangement staat vermeld (zie pagina 6) “Voor het realiseren van de vereiste dekking mag de vergunninghouder, of de rechtspersoon waarmee hij verbonden is, alle frequenties inzetten die hij tot zijn beschikking heeft.” Kan AT uitleggen op welke wijze twee verbonden rechtspersonen samen de vereisten uit een 700MHz vergunning zouden kunnen invullen? 

Het is toegestaan dat een vergunninghouder voldoet aan de dekkings- en snelheidseis door middel van gebruikmaking van de frequentieruimte van vergunning(en) die gehouden worden door een rechtspersoon waarmee deze vergunninghouder verbonden is in de zin van artikel 3 van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020. Artikel 3, zesde lid van de te veilen 700 MHz vergunning (bijlage 1 van het bekendmakingsbesluit) biedt deze mogelijkheid. Hierbij geldt wel dat elke vergunninghouder afzonderlijk aan de verplichtingen uit zijn vergunningen dient te voldoen. Voor een voorbeeld van een mogelijkheid hoe hieraan invulling kan worden gegeven, wordt verwezen naar de mededeling in de Staatscourant nummer 2017, 66664.

Verdeling 700 MHz zeevergunningen

1) Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee?

Op grond van het Nationaal Frequentieplan 2014 kunt u een aanvraag indienen voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee, vanaf acht weken na de dag van publicatie in de Staatscourant van de 700 MHz-vergunningen die via de Multibandveiling zijn uitgegeven.

2) Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee?

Een aanvraag tot verlening van een vergunning via het verdeelmechanisme ‘Verdeling op afroep’ (als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid aanhef en onder b van de Telecommunicatiewet) moet worden ingediend door middel van een daartoe strekkend formulier, op grond artikel twee, eerste lid, van de Regeling verdeling op afroep. Agentschap Telecom stelt een aanvraagformulier vast en publiceert na de afronding van de Multibandveiling het aanvraagformulier waarmee u een aanvraag kunt indienen voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee.

3) Wat is het verdeelmechanisme voor de uitgifte van de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee?

Op grond van het Nationaal Frequentieplan 2014 is het verdeelmechanisme voor de uitgifte van deze vergunningen: ‘Verdeling op afroep’ (VOA). Sinds de wijziging van de Telecommunicatiewet in maart 2013 is een nieuw verdeelinstrument geïntroduceerd, namelijk de ‘Verdeling op Afroep’ (VOA). Dit verdeelinstrument wordt ingezet als het op voorhand onduidelijk is of er al dan niet schaarste te verwachten is bij de frequentieruimte die verdeeld wordt. Agentschap Telecom stelt een aanvraagformulier vast en publiceert na de afronding van de Multibandveiling het aanvraagformulier waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee. Wanneer er een eerste aanvraag is ingediend, wordt getoetst of deze voldoet aan de vereisten. Vervolgens wordt in de Staatscourant bekendgemaakt dat er een aanvraag is ingediend door een eerste belangstellende. Indien er geen andere belangstellenden zijn, krijgt die eerste aanvrager de vergunning(en) voor deze frequentieruimte zonder veilingprocedure. In het geval er meerdere belangstellenden zijn, en er daardoor sprake is van schaarste, wordt overgegaan tot de veilingprocedure. Het veilingmodel waarvoor is gekozen, is een combinatorische klokveiling. De regels voor deze Verdeling op afroep staan in de Regeling verdeling op afroep.

4) Wordt ook de aanvang van de VOA-procedure voor de uitgifte van de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee, bekend gemaakt door middel van een NFO mailing?

Agentschap Telecom stelt een aanvraagformulier vast en publiceert na afronding van de Multibandveiling het aanvraagformulier waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor de 700 MHz-vergunningen voor installaties ter zee. NFO-mailingen (Nationaal Frequentie Overleg) worden verstuurd door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Agentschap Telecom neemt uw suggestie mee naar het ministerie om de start van deze VOA-procedure bekend te maken via een NFO-mailing. Zodra het mogelijk is om aanvragen in te dienen voor deze Verdeling op afroep, wordt hiervan melding gemaakt op de website van Agentschap Telecom.

Planning

1) Hoe kijkt minister aan tegen de beoogde timing van de start van de multibandveiling, in de tweede helft van juni 2020, gezien de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de ontwikkelingen bij de beurzen?

De huidige onzekere situatie wordt erkend. Echter, op dit moment is de planning er nog steeds op gericht om de veiling, die digitaal verloopt, in juni 2020 te starten. Agentschap Telecom is begonnen met het uitvoeren van de aanvraag- en veilingprocedure overeenkomstig de regelgeving.

2) Is de minister gelet op de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de ontwikkeling op de beurzen voornemens om de betalingsverplichting voor winnaars van vergunningen in de multibandveiling, neergelegd in artikel 6 van de te veilen vergunningen in samenhang gelezen met artikel 29, lid 2 van de veilingregeling, onverkort te handhaven?

Ja, de betalingsverplichting wordt gehandhaafd.

3) De in de veilingregeling gestelde termijn voor het indienen van een aanvraag loopt af, terwijl de door het kabinet genomen maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen nog voortduren. Hoe gaat AT nu om met handhaving van deze termijn?

Het is duidelijk dat de door het kabinet opgelegde maatregelen ook voor het indienen van de aanvraag op de juiste manier, wellicht extra maatregelen en stappen vergt. Op dit moment zijn de maatregelen nog niet zo verstrekkend dat het niet mogelijk is om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen zonder te handelen in strijd met de adviezen van het RIVM. Er zijn verder vele manieren om te overleggen zonder fysiek bij elkaar te zijn en daarnaast zijn één op één contacten of in beperkte groep nog mogelijk. Daarom wordt vooralsnog vastgehouden aan de huidige planning, inclusief indieningstermijn, die er op gericht is om de veiling, die digitaal verloopt, in juni 2020 te starten. Agentschap Telecom is begonnen met het uitvoeren van de aanvraag- en veilingprocedure overeenkomstig de regelgeving.

4) Heeft de minister op dit moment overige wijzigingen betreffende de multibandveiling op het oog die verband houden met de recente ontwikkelingen rond het Coronavirus?

Nee, de staatssecretaris heeft op dit moment geen wijzigingen op het oog.

5) Is het bericht bekend bij het veilingteam dat in Frankrijk de veiling voor 5G wordt uitgesteld?

Ja, dit bericht is bij het veilingteam bekend. Verder wordt verwezen naar de antwoorden op vragen 1, 2, 3 en 4.

6) Is het bericht bekend bij het veilingteam dat in België de aanvraagtermijn verlengd wordt?

Ja, dit bericht is bij het veilingteam bekend. Verder wordt verwezen naar de antwoorden op vragen 1, 2, 3 en 4.

7) In de Vragen en antwoorden Multibandveiling 2020 staat ten aanzien van de planning van de veiling bij vraag 1 het volgende: Hoe kijkt minister aan tegen de beoogde timing van de start van de multibandveiling, in de tweede helft van juni 2020, gezien de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de ontwikkelingen bij de beurzen? De huidige onzekere situatie wordt erkend. Echter, op dit moment is de planning er nog steeds op gericht om de veiling, die digitaal verloopt, in juni 2020 te starten. Agentschap Telecom is begonnen met het uitvoeren van de aanvraag- en veilingprocedure overeenkomstig de regelgeving.

Wat is de huidige status van de planning van de start van de veiling gelet op de door het kabinet opgelegde maatregelen ter bestrijding van Corona?

Naar verwachting wordt in week 22 de startdatum van de veiling bekend gemaakt.