Consultatie Multibandveiling

Update 21 juli 2020: de Multibandveiling is afgerond. In het nieuwsbericht 'KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo verwerven frequenties via Multibandveiling' leest u meer over de uitkomsten.

Medio 2020 veilt Agentschap Telecom frequentieruimte in de 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden door middel van de Multibandveiling. De veiling verloopt geheel volgens beleid en regelgeving. Deze regelgeving wordt eerst geconsulteerd voor belangstellende partijen. Op deze pagina vindt u informatie over de consultatie van de regelgeving en over het toezicht op de vergunningen.

Update 6 maart 2020

De consultatie is op 15 januari 2020 gesloten. De publieke reacties op de consultatie zijn te raadplegen. De reacties zijn bekeken en waar deze er aanleiding toe gaven, zijn de documenten aangepast. In de toelichting bij de definitieve veilingregeling en te veilen vergunningen staat hoe de reacties zijn verwerkt. Met publicatie van de definitieve documenten is de aanvraagperiode gestart. Bekijk ook het Toezichtsarrangement en de meetprotocollen.

Welke regelgeving wordt geconsulteerd?

De Multibandveiling wordt dus uitgevoerd op basis van regelgeving. Die regelgeving bestaat uit verschillende onderdelen: de capregeling, de veilingregeling en het bekendmakingsbesluit.

Voordat de regelingen in werking treden, worden ze geconsulteerd, zodat belangstellende partijen hierop kunnen reageren. De consultatie van de regelgeving is 5 december 2019 gestart en loopt tot en met 15 januari 2020.

1) Capregeling
In de capregeling is vastgelegd hoeveel frequentieruimte aanbieders van mobiele communicatie de komende tien jaar maximaal mogen gebruiken: de zogenoemde ‘caps’. Hiermee is ook bepaald hoeveel vergunningen deelnemers in de Multibandveiling kunnen krijgen. De caps zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geadviseerd.

2) Veilingregeling
In de veilingregeling is beschreven welke regels gelden bij deelname aan de veiling, hoe en wanneer marktpartijen zich kunnen inschrijven, hoe het veilingmodel eruitziet en welke startprijzen worden gehanteerd.

3) Bekendmakingsbesluit
In het bekendmakingsbesluit wordt aangekondigd dat er een veiling plaatsvindt voor vergunningen in een aantal frequentiebanden. Bij dit besluit zijn de betreffende vergunningen en een toelichting daarop als bijlagen opgenomen. Het gaat om de volgende vergunningen:

  • vergunning 700 MHz band;
  • vergunning 1400 MHz band;
  • vergunning 2100 MHz band;
  • transitievergunning.

De regelingen en vergunningen zijn te vinden op internetconsultatie.nl.

Informatie over toezicht

Agentschap Telecom houdt toezicht op uitgegeven vergunningen, dus ook op de in de Multibandveiling verkregen vergunningen. Hoe we dat doen, staat beschreven in de volgende documenten:

  • het Toezichtarrangement Mobiele Communicatie beschrijft – op hoofdlijnen - hoe Agentschap Telecom het toezicht op de vergunningen voor mobiele communicatie uitvoert en tevens wat het te hanteren sanctiekader is;
  • de meetprotocollen beschrijven op welke wijze het agentschap de ingebruikname-verplichtingen uit de 700 en 2100 MHz-vergunningen en de dekkings- en snelheidsverplichting uit de 700 MHz-vergunningen controleert. 

De meetprotocollen zijn eerder dit jaar al met de mobiele netwerkoperators besproken. Zowel het Toezichtarrangement als beide meetprotocollen zijn nog in concept. Hoewel de documenten niet formeel worden geconsulteerd, stelt het agentschap belanghebbenden wel in de gelegenheid hierop te reageren. Dan kan per mail via info@agentschaptelecom.nl tot en met 15 januari (later verlengd tot en met 22 januari 2020). Na afloop van de reactietermijn en het bestuderen van de binnengekomen reacties, stelt het agentschap de documenten definitief vast.

Update 6 maart
Agentschap Telecom heeft op 6 maart 2020 de definitieve versies vastgesteld van het Toezichtarrangement Mobiele Communicatie en van de meetprotocollen. 

Splitsing 700 MHz vergunningen

De frequentieruimte in de 700-MHz band wordt geografisch gesplitst. Deze frequentieruimte wordt voor het Nederlandse grondgebied, inclusief de territoriale wateren, geveild in de Multibandveiling. Het gebruik van de 700 MHz op het continentaal plat wordt apart verdeeld voor gebruik op installaties ter zee. Deze vergunningen voor het zee-deel worden na de Multibandveiling uitgegeven via het verdeelmechanisme ‘verdeling op afroep' (VOA). De NFP-wijziging en de ontwerpvergunning zijn te vinden op de Overheid.nl.

Achtergrond en beleid

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt het frequentiebeleid voor Nederland. In 2016 heeft het Ministerie EZK de Nota frequentiebeleid 2016 gepubliceerd. Dit beleid is verder ingevuld voor mobiele communicatie en uitgewerkt in de Nota mobiele communicatie 2019. Deze nota beschrijft het beleid op het gebied van mobiele communicatie voor de komende tien jaar. In de Nota Mobiele Communicatie is ook de verdeling van de 700 MHz, de 1400 MHz en de 2100 MHz-banden aangekondigd; de zogenaamde Multibandveiling 2020. De regelingen en vergunningen die nu geconsulteerd worden, zijn gebaseerd op het beleid dat in deze nota’s is vastgelegd.