Agentschap Telecom en de CROW 500

Agentschap Telecom betrekt de CROW 500 bij haar toezicht op de naleving van de voorschriften die gericht zijn op een zorgvuldig graafproces. In de CROW500 is door alle betrokkenen uit de graafketen nauwkeurig uitgewerkt waaraan voldaan moet worden om zorgvuldig te graven.

KLO en de CROW 500

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) is een vrijwillig samenwerkingsverband waarin de belangrijkste koepelorganisaties van de graafketen vertegenwoordigd zijn. De deelnemers in dit samenwerkingsverband hebben gezamenlijk de CROW 500 ontwikkeld. En zij hebben zich eraan gecommitteerd om uiterlijk 1 januari 2022 de werkwijze uit de CROW 500 volledig geïmplementeerd te hebben.

De CROW 500 legt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om schade aan kabels en leidingen te voorkomen bij opdrachtgevers en grondroerders. In de handreiking staat helder uitgelegd hoe zij invulling kunnen geven aan die verantwoordelijkheid. Dit zijn belangrijke stappen om te komen tot ‘zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase’.

Toets zorgvuldig opdrachtgeven

Agentschap Telecom kijkt bij een inspectie van opdrachtgevers onder andere naar de volgende resultaatverplichtingen:

  1. Is voldoende geld gereserveerd om de voorgenomen graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
  2. Is voldoende tijd geboden aan de grondroerder om zijn graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
  3. Is een risico-inventarisatie opgesteld waarbij geanalyseerd is of de voorgenomen graafactiviteiten leiden tot conflicten met de ondergrondse infrastructuur op basis van de verkregen gebiedsinformatie van het Kadaster (onderzoeksfase CROW 500)?
  4. Is een maatregelenplan opgesteld op basis van een controle van de feitelijke ligging van de ondergrondse infrastructuur bij de vastgestelde conflicten uit de risico-inventarisatie (Ontwerpfase CROW 500)?

Toets zorgvuldig grondroeren

Bij een sleufinspectie bij grondroerders onderzoekt het agentschap of een grondroerder zijn graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht. Agentschap Telecom controleert onder andere de volgende resultaatverplichtingen uit de CROW 500:

  1. Is een instructie opgesteld op basis van het door de opdrachtgever verstrekte maatregelenplan, is er ook daadwerkelijk een instructie gegeven aan het graafteam door de grondroerder en is er een regelmatige update gegeven (werkvoorbereidingsfase).
  2. Heeft het graafteam op een juiste wijze de werkinstructie activiteiten uitgevoerd (uitvoeringsfase).

Als tijdens een (sleuf)inspectie één van de hierboven genoemde resultaatverplichtingen niet adequaat is uitgevoerd dan kan de toezichthouder bestuursrechtelijk handhaven. Deze handhaving kan bestaan uit een waarschuwing, een boete of een dwangsom.

Heeft u vragen over de CROW 500, neemt u dan contact op met de klantenservice van het CROW, telefoon: 0318 - 69 53 15 of via e-mail klantenservice@crow.nl.

Heeft u vragen over de manier van toezichthouden door Agentschap Telecom dan kunt u contact opnemen via het Klantencontactcentrum, telefoon; 050 – 587 74 44 of via ons contactformulier.