Hoofdlijnen van het sanctiebeleid bij illegaal FM-gebruik

Voor illegale omroep in de FM-omroepband zijn de bestuursrechtelijke sancties aangepast.
Dit is noodzakelijk vanwege onder meer rechterlijke uitspraken en om de sancties eenduidiger en transparant te maken. Daarnaast kan nu ook een sanctie worden opgelegd vanwege het belemmeren van de toezichthouders en het in gevaar brengen van de continuïteit van vitale netwerken en diensten.

Bestuursrechtelijke handhaving  wordt uitgevoerd door Agentschap Telecom. Hierbij worden een boete en een last onder dwangsom opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst en verwijtbaarheid van de overtreding. Hieronder worden op hoofdlijnen de stappen beschreven die de hoogte van de boete bepalen. De maximale boete is € 15.000, inclusief eventuele opslagen, ook voor recidive. De opbouw van de boete is als volgt:

Voor alle overtredingen geldt een basisboete van € 2.500,--. Hierop volgt een opslag van € 2.500,-- bij onttrekking aan het toezicht (bijvoorbeeld het verstoppen, camoufleren, barricaderen, gebruik van een mobiele mast of gescheiden opstelling).

Voor fysieke daders* kunnen de volgende opslagen op de basisboete worden gelegd:

Vanaf een geografisch bereik van de zender van 15 kilometer, volgt per kilometer extra bereik een opslag van € 100,-- bovenop de basisboete van € 2.500,-- met een maximum opslag van € 5.000,--, dat wordt bereikt bij een geografisch bereik van 65 kilometer. Zo leidt bijvoorbeeld een geografisch bereik van 20 kilometer tot een opslag van € 500,-- (5 x € 100,--).

Vanaf een demografisch bereik (d.w.z. het aantal potentiële luisteraars) van de zender van 50.000 inwoners geldt per extra inwoner een opslag van € 0,025 bovenop de basisboete van € 2.500,--. Zo leidt bijvoorbeeld een demografisch bereik van 100.000 inwoners tot een opslag van € 1.250,-- (50.000  x € 0,025). Het maximum van deze opslag bedraagt € 5.000,--, dat wordt bereikt bij een demografisch bereik van 250.000 inwoners.  

Bij bedreiging van de continuïteit (bijvoorbeeld door inbraak, vernieling en/of diefstal van elektriciteit) van vitale netwerken en diensten, zoals het alarmnummer 112, het gebruik van opstelpunten voor mobiele telecommunicatie of de hulpverleningsdiensten (C2000), volgt een opslag van € 2.500,-- of een opslag van € 5.000,-- bij daadwerkelijke verstoring of uitval van deze netwerken en diensten.

Belemmering en weigeren van medewerking

Bij belemmering van de toezichthouder in de uitoefening van zijn functie, wordt afhankelijk van de ernst van de belemmering, een boete opgelegd van maximaal € 2.500,--. Bij ernstige belemmering, die gepaard gaat met bijvoorbeeld vernieling, bedreiging of mishandeling, wordt bovendien altijd aangifte bij de politie gedaan.

Last onder dwangsom

Bij het opleggen van een bestuurlijke boete wordt altijd een last onder dwangsom opgelegd. Dit ter voorkoming van herhaling van de overtreding (recidive). De hoogte van de dwangsom is € 2.250,-- als er geen sprake is van opslagen, en € 4.500,-- als er wel sprake is van opslagen. De last onder dwangsom wordt voor 5 jaar opgelegd. Per keer dat een volgende overtreding in deze periode plaatsvindt, moet de dwangsom worden betaald.

Recidive (herhaling van de overtreding)

Bij recidive wordt de eerste keer een opslag van 50% van het opgelegde boetebedrag en van de opgelegde last onder dwangsom gehanteerd. Bij de tweede keer geldt een opslag van 75% van de boete en last onder dwangsom. Bij elke volgende vaststelling van recidive geldt een opslag van 100% van de opgelegde boete en last onder dwangsom **.

De Telecommunicatiewet kan ook strafrechtelijk worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door in beslagname van de illegale zendinstallatie. De strafrechtelijke handhaving en de afstemming tussen strafrecht en bestuursrecht is geregeld in de Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet***. Wat betreft strafrechtelijke handhaving is het huidige sanctiebeleid niet gewijzigd.

* degene die de handelingen van de overtreding zelf heeft uitgevoerd

**Indien er voor de eerste overtreding een last onder dwangsom is opgelegd, moet deze worden betaald als deze nog loopt. Gedurende de nog resterende looptijd van de last onder dwangsom wordt geen nieuwe last onder dwangsom opgelegd.

***Aanwijzing van het College van Procureurs-Generaal , Staatscourant 4 april 2018, nr. 18427