Aanvraaghulp verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep

Agentschap Telecom heeft dit document opgesteld om aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige regels wordt verwezen naar de Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021.

1. Gebruik het aanvraagformulier en volg het model

De Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2021 (verder: de Regeling) schrijft het aanvraagformulier voor dat moet worden gebruikt voor het indienen van een aanvraag. Dit aanvraagformulier is opgenomen in bijlage 1 van de Regeling.

Maak uw aanvraag compleet door het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle gevraagde gegevens en documenten aan te leveren. Denk bij documenten bijvoorbeeld aan een uittreksel uit het handelsregister en statuten.

2. Modelformulieren en- verklaringen

Het aanbrengen van wijzigingen in voorgeschreven modelformulieren of -verklaringen is niet toegestaan. Kopieer daarom het model aanvraagformulier en het model van de bankgarantie uit de Regeling (bij de vergunningen voor de kavels A1, A3, A6, of A7, wanneer u daarvoor kiest) en vul deze in. Let op, wijzig het model aanvraagformulier of model bankgarantie niet.*

* Zie ook de Radio Jazz-uitspraak van 6 januari 2011 waarin een aanvraag niet in behandeling werd genomen, omdat de bankgarantie niet voldeed aan het voorgeschreven model: ECLI:NL:RBROT:2011:BP0013, te raadplegen via www.rechtspraak.nl

Zorg dat u alle in de Regeling gevraagde verklaringen en documenten bij de aanvraag voegt (tenzij niet van toepassing).**

** De rechter heeft in een tweetal zaken uitspraak gedaan over het niet in behandeling nemen van een aanvraag wegens het niet verstrekken van een waarborgsom of bankgarantie, in beide gevallen in het nadeel van de aanvrager, ECLI:NL:CBB:2015:1 en ECLI:NL:RBROT:2012:BY0258, te raadplegen via www.rechtspraak.nl

3. Bevoegde ondertekening aanvraag

Het aanvraagformulier wordt ondertekend door diegene(n) die volgens de vertegenwoordigingsbepalingen uit het handelsregister en de statuten van de rechtspersoon of een overgelegde volmacht bevoegd zijn om de aanvraag namens de aanvrager in te dienen.

Soms wordt een aanvraag ten onrechte door één van de gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde personen ondertekend, terwijl twee of meer personen gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Het is daarom van belang om na te gaan of de aanvraag daadwerkelijk conform het handelsregister, de statuten en volmachten wordt ondertekend.

Voeg bij de aanvraag een recent uittreksel (niet ouder dan een maand) uit het handelsregister en een kopie van de geldende statuten. Voeg zo nodig ook volmachten toe, waarmee wordt aangetoond dat de persoon die de aanvraag indient bevoegd is om dit namens de aanvrager te doen. Het kan zijn dat u uittreksels van verschillende rechtspersonen uit het handelsregister en kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen dient te overleggen.

4. Aanvragen van meerdere vergunningen

Per aanvrager mag maar één aanvraag worden ingediend. Dit is ook het geval als voor meerdere vergunningen verlenging wordt aangevraagd. Onder A.1. kunnen meerdere vergunningen worden aangekruist.

5. Te late aanvraag

Een aanvraag moet in de periode van 18 januari 2022 tot en met uiterlijk

14 februari 2022 zijn ontvangen. De aanvraag kan enkel per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging worden ingediend bij Agentschap Telecom op Emmasingel 1, 9726 AH Groningen. De persoonlijke overhandiging vindt in de genoemde periode plaats op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Als een aanvraag te laat, op het verkeerde adres of niet per aangetekende post of persoonlijke overhandiging is ingediend, wordt de aanvraag afgewezen.

6. Gegevens over verbondenheid

Door het aanvraagformulier stapsgewijs te volgen kunt u zien of u (aanvullende) gegevens moet aanleveren over mogelijke verbondenheid met andere rechtspersonen.

Zorg dat u alle relevante informatie en gegevens over mogelijke verbondenheid met andere rechtspersonen verstrekt.

Op het aanvraagformulier kruist u aan welke verbondenheidstoets voor u van toepassing is. Dit is de meest recente verbondenheidstoets die op u als vergunninghouder is uitgevoerd.

Geef aan van welke landelijke of niet-landelijke FM-vergunningen u houder bent. Geef daarnaast aan met welke landelijke of niet-landelijke FM-vergunninghouder u als één aan te merken rechtspersoon bent.

Onder A.2. verklaart u over wijzigingen in de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen. Hierbij gaat het ook om rechtspersonen waarmee u als één rechtspersoon kan worden aangemerkt.

Per vraag is aangegeven of u, afhankelijk van het antwoord, aanvullende gegevens moet meesturen met uw aanvraag en welke gegevens dit zijn. Let op dat wanneer onderdelen van A.2.1. met ‘JA’ worden beantwoord, u altijd extra documenten bij uw aanvraag moet voegen. Dit staat beschreven onder A.2.2.

LET OP:

Als uw laatste verbondenheidstoets heeft plaatsgevonden bij de verlenging 2017 dan is onderdeel A.2.2. onder f niet eerder getoetst. U dient dan daarbij JA aan te kruisen en een volledige beschrijving te geven van de daar gevraagde aspecten.