Aanvraaghulp verlenging en digitalisering niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021

Agentschap Telecom heeft dit document opgesteld om aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige regels wordt verwezen naar de Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021.

1. Gebruik het aanvraagformulier en volg het model

De Regeling aanvraag verlenging en digitalisering ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep 2021 (verder: de Regeling) schrijft het model voor dat moet worden gebruikt voor het indienen van een aanvraag. Dit model is opgenomen in bijlage 1 van de Regeling.

Maak uw aanvraag compleet door het formulier volledig in te vullen en alle gevraagde gegevens en documenten aan te leveren. Denk bij documenten bijvoorbeeld aan een uittreksel uit het handelsregister en statuten.

2. Bankverklaring of bankafschrift en (eventueel) andere documenten

Wijzigingen in voorgeschreven modelformulieren of -verklaringen zijn niet toegestaan. In de praktijk komt het voor dat modellen uit de Regeling worden afgezwakt of dat extra voorbehouden worden toegevoegd. Kopieer daarom het modelaanvraagformulier en (wanneer u daarvoor kiest) de modelbankverklaring uit de Regeling en vul deze in. U kunt ook kiezen voor het meesturen van een kopie van een bankafschrift van de rekening op naam van de aanvrager, in plaats van een bankverklaring. In artikel 4 van de Regeling staat omschreven waar deze kopie aan moet voldoen.*

Zorg dat u alle in de Regeling gevraagde verklaringen en documenten bij de aanvraag voegt (tenzij niet van toepassing).**

* Zie ook de Radio Jazz-uitspraak van 6 januari 2011 waarin een aanvraag niet in behandeling werd genomen, omdat de bankgarantie niet voldeed aan het voorgeschreven model: ECLI:NL:RBROT:2011:BP0013, te raadplegen via www.rechtspraak.nl.

** De rechter heeft in een tweetal zaken uitspraak gedaan over het niet in behandeling nemen van een aanvraag wegens het niet verstrekken van een waarborgsom of bankgarantie, in beide gevallen in het nadeel van de aanvrager, ECLI:NL:CBB:2015:1 en ECLI:NL:RBROT:2012:BY0258, te raadplegen via www.rechtspraak.nl.

3. Bevoegde ondertekening aanvraag

Het modelaanvraagformulier wordt ondertekend door diegene(n) die volgens de vertegenwoordigingsbepalingen uit het handelsregister en de statuten van de rechtspersoon of een overgelegde volmacht bevoegd zijn om de aanvraag namens de aanvrager in te dienen.

Soms wordt een aanvraag ten onrechte door één van de gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde personen ondertekend, terwijl twee of meer personen gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Het is daarom van belang om na te gaan of de aanvraag daadwerkelijk conform het handelsregister, de statuten en volmachten wordt ondertekend.

Voeg bij de aanvraag een uittreksel uit het handelsregister en een kopie van de statuten. Voeg zo nodig ook volmachten toe, waarmee wordt aangetoond dat de persoon die de aanvraag indient bevoegd is om dit namens de rechtspersoon te doen. Het kan zijn dat u uittreksels van verschillende rechtspersonen uit het handelsregister en kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen dient te overleggen.

4. Aanvragen van meerdere vergunningen

Per aanvrager mag maar één aanvraag worden ingediend. Dit is ook het geval als voor meerdere vergunningen verlenging wordt aangevraagd, onder A.1. kunnen meerdere vergunningen worden aangekruist.

5. Te late aanvraag

Een aanvraag moet in de periode van 14 september 2021 tot en met uiterlijk
12 oktober 2021 voor 17:00 zijn ontvangen. De aanvraag kan enkel per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging worden ingediend bij Agentschap Telecom op Emmasingel 1, 9726 AH Groningen. De persoonlijke overhandiging vindt in de genoemde periode plaats op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Als een aanvraag te laat, op het verkeerde adres of niet per aangetekende post of persoonlijke overhandiging is ingediend, wordt de aanvraag afgewezen.

6. Gegevens over verbondenheid

Door het aanvraagformulier stapsgewijs te volgen kunt u zien of u (aanvullende) gegevens moet aanleveren over mogelijke verbondenheid met andere rechtspersonen. Aanvragers van verlenging van een DAB-vergunning zonder koppeling of een middengolfvergunning hoeven deze gegevens niet aan te leveren.

Zorg dat u alle relevante gegevens over mogelijke verbondenheid met andere rechtspersonen verstrekt.

Op het aanvraagformulier kruist u aan welke verbondenheidstoets voor u van toepassing is. Dit is de meest recente verbondenheidstoets die op u als vergunninghouder is uitgevoerd.

Geef aan van welke landelijke of niet-landelijke FM-vergunningen u houder bent, of waar een met u verbonden partij houder van is.

Onder A.2.2. verklaart u of bij de vergunninghouder én daarmee verbonden rechtspersonen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen. Per vraag is aangegeven of u, afhankelijk van het antwoord, aanvullende gegevens moet meesturen met uw aanvraag en welke gegevens dit zijn. Let op dat wanneer onderdelen van A.2.2. met ‘JA’ worden beantwoord, u altijd extra documenten bij uw aanvraag moet voegen. Dit staat beschreven onder A.2.3.