Verdeling digitale radio laag 7

Informatie over de verdeling van 12 vergunningen voor digitale radio (DAB+) laag 7.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige regels wordt verwezen naar de Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7.

1. Wat wordt er verdeeld?

Er worden 12 identieke vergunningen van elk 96kbit/s voor digitale radio (DAB+) verdeeld. Deze vergunningen in frequentieblok 9C, met een vergunningsduur van 12 jaar, zijn bestemd voor landelijke commerciële omroepen. Meer details over deze vergunningen vindt u in de bijlage van het Besluit bekendmaking veiling DAB+ laag 7. Nederland heeft voor het landelijke frequentieblok 9C (afbeelding 1) nog niet van alle relevante buurlanden de volledige formele frequentierechten. In afbeelding 2 zijn de gebieden waarvoor verschillende frequentierechten gelden weergegeven. Hierna is de stand van zaken (d.d. december 2020) met betrekking tot de Nederlandse frequentierechten voor de verschillende gebieden van afbeelding 2 nader uitgewerkt. 

Voor het lichtblauwe gebied heeft Nederland nog niet formeel alle frequentierechten voor frequentieblok 9C. In de toelichting op de vergunning wordt aangegeven dat het gebruik daarom op Non Interference Base (NIB) is. Hiermee wordt expliciet geen storing van nationale rechten bedoeld. Onder rechten wordt in dit geval verstaan de internationale rechten van ons omringende landen.

Concreet betekent dit dat een vergunninghouder in theorie voor het lichtblauwe gebied het gebruik van de frequentieruimte moet staken of beperken, voor zover dit leidt tot belemmeringen in het gebruik van door anderen in het MIFR (Master International Frequency Register) geregistreerde frequentieruimte. Ook heeft de vergunninghouder bij het gebruik van de frequentieruimte geen aanspraak op enigerlei vorm van bescherming van dat gebruik, indien verstoring van het gebruik plaatsvindt door het gebruik van in het MIFR geregistreerde frequentieruimte.

Let wel; van (ontoelaatbare) storing of verstoring zal in de praktijk hoogstwaarschijnlijk geen sprake zijn. Dit, omdat Nederland voor het tussenliggende lichtgroene en donkergroene frequentiegebied wel de formele rechten bezit en dit als het ware als een buffer fungeert. Daarom kan frequentieblok 9C ook in dit gebied in gebruik worden genomen.

Daar komt bij dat België en Luxemburg zelf ook geen formele rechten voor frequentieblok 9C hebben en zij daarom ook geen recht op bescherming hebben. Daarnaast zijn door Luxemburg en Frankrijk intentieverklaringen afgegeven voor het toestaan van het gebruik van frequentieblok 9C door Nederland in het lichtblauwe gebied.

Ook voor het donkerblauwe gebied geldt dat de frequentierechten voor frequentieblok 9C nog niet formeel zijn afgestemd met België, Luxemburg en Frankrijk. Agentschap Telecom spant zich in om het gebruik van frequentieblok 9C in Limburg-Zuid zo volledig mogelijk te maken. Daarvoor is Agentschap Telecom in overleg met de buurlanden. Een aanpassing van de frequentierechten kan leiden tot aanpassing van de vergunning. Mogelijkerwijs wordt frequentieblok 5A, frequentieblok 7B of frequentieblok 8C, ingezet voor (naar verwachting) tijdelijk gebruik in Limburg-Zuid. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal de keuze voor een frequentieblok in de definitieve vergunning worden opgenomen.

2. Hoe kan ik meedoen?

Om mee te kunnen doen aan deze verdeelprocedure dient u een aanvraag in bij Agentschap Telecom t.a.v. Projectteam uitgifte Projectteam radio-omroepvergunningen, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

U kunt van 19 januari tot en met 15 februari 2021 een aanvraag indienen door middel van het aanvraagformulier. Dit kan per (aangetekende) post. U kunt uw aanvraag ook op werkdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur of tussen 14:00 uur en 16:00 persoonlijk overhandigen op het kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. Het  aanvraagformulier is als bijlage 2 opgenomen bij de Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7 (hierna: de Regeling). U moet uw aanvraag per aangetekende post versturen of via persoonlijke overhandiging indienen. Let op de data en tijdstippen die in de Regeling en het Bekendmakingsbesluit zijn opgenomen voor de tijdige ontvangst van uw aanvraag. Een te laat ontvangen aanvraag wordt afgewezen.

3. Wat moet u weten voordat u meedoet/een aanvraag indient?

Om aan de verdeling te kunnen deelnemen dient u onder andere:

  • een waarborgsom te storten of een bankgarantie aan te leveren ter grootte van € 50.000 per aangevraagde DAB+ vergunning;
  • de vereiste toestemming van het Commissariaat voor de Media aan te leveren;
  • niet in staat van faillissement of liquidatie te verkeren of een faillissement te hebben aangevraagd en er mag geen surseance van betaling zijn aangevraagd dan wel verleend en;
  • een verklaring aan te leveren waarin u aangeeft dat u zich onthoudt van onderlinge afspraken met andere deelnemers aan de veiling.

4. Waar moet u verder op letten?

Om een succesvolle aanvraag in te dienen is het belangrijk om alle in de Regeling genoemde documenten juist en volledig in te vullen en aan te leveren. U kunt hiervoor de aanvraaghulp raadplegen. Heeft u toch nog  twijfels, neem dan contact op met Agentschap Telecom via veilingdablaag7@agentschaptelecom.nl

Maximaal aantal vergunningen en schaarste

Een rechtspersoon mag niet meer dan 40% van het te verdelen DAB+ spectrum verwerven. In de praktijk betekent dit dat u hooguit vier vergunningen van elk 96 kbit/s kan verwerven. Vraagt u meer vergunningen aan dan is toegestaan, dan zal uw aanvraag alleen voor de toegestane hoeveelheid aangevraagde vergunningen kunnen worden toegewezen. Voor het te veel gevraagde wordt uw aanvraag afgewezen. De (eventuele) ‘overvraag’ telt niet mee bij het bepalen van de schaarste. Als sprake is  van schaarste - in de aanvraagfase zijn meer vergunningen aangevraagd dan de twaalf beschikbare vergunningen - dan worden de vergunningen geveild.

5. Hoe werkt deze veiling?

De veiling wordt gehouden via een elektronisch veilingsysteem. Als veilingmodel is gekozen voor de discrete klokveiling met exitbiedingen. Dit model werkt in de praktijk als volgt:

In de aanvraagfase heeft een deelnemer aangegeven hoeveel vergunningen hij maximaal wenst te verwerven. Vervolgens is hij toegelaten als veilingdeelnemer.

In de eerste ronde van de veiling is het totaal aantal aangevraagde vergunningen de vraag van deze veilingdeelnemer. De prijs is voor alle vergunningen gelijk. In de eerste ronde is die prijs gelijk aan de reserveprijs: € 50.000,- per vergunning . In de eerste ronde kan de veilingdeelnemer zijn vraag nog niet verlagen.

In de tweede en volgende ronden zal de veilingdeelnemer via het elektronisch veilingsysteem steeds bevestigen of hij het gevraagde aantal vergunningen tegen de aangegeven ronde prijs (per vergunning) wil verwerven of dat hij zijn vraag wenst te verlagen. Dat wil dan zeggen dat hij een kleiner aantal vergunningen tegen de gevraagde prijs wil hebben. Dit is zijn bod. Een bod in de zin van deze veiling betreft dus altijd het aantal vergunningen dat een veilingdeelnemer wenst te verwerven tegen de geldende ronde prijs per vergunning.

Een belangrijk kenmerk van dit veilingmodel is dat een veilingdeelnemer zijn bod (vraag) ten opzichte van een vorige ronde alleen kan handhaven of verlagen. Hij kan zijn bod nooit verhogen.

Na elke ronde wordt gekeken of de totale vraag van alle deelnemers nog hoger is dan het totaal aantal beschikbare vergunningen. Is dat het geval, dan wordt de volgende ronde aangekondigd. Bij iedere ronde wordt de prijs gradueel verhoogd door de veilingmeester. 

Let op: Als  een veilingdeelnemer zijn bod (het aantal gevraagde vergunningen) wil verlagen met één (of meer) vergunningen, dan brengt hij ook een exitbod uit voor iedere vergunning waarmee hij zijn vraag verlaagt. Dit bod wordt in (hele) euro’s gedaan en moet tussen de oude ronde prijs en de nieuwe ronde prijs in liggen. Bij een verlaging van zijn vraag met meer dan één vergunning, moet de veilingdeelnemer voor iedere verlaging een apart exitbod indienen.

Zodra een deelnemer zijn vraag verlaagt naar nul betekent dit praktisch gezien dat hij niet meer deelneemt aan de veiling.

Stel: een deelnemer verlaagt zijn bod van vier naar twee vergunningen, dan brengt hij twee afzonderlijke exitbiedingen uit voor de vergunningen waarmee hij het bod verlaagt heeft. De exitbiedingen zijn bedoeld om te kunnen bepalen welke veilingdeelnemers de vergunningen verwerven die ‘overblijven’ na de laatste ronde. Dit is alleen als de totale vraag van alle veilingdeelnemers tezamen onder de twaalf uitkomt. De overblijvende vergunning(en) gaan dan naar de deelnemer(s) met het hoogste exitbod of de hoogste exitbiedingen.

De veiling eindigt als aanbod en vraag overeenkomen. Dus als het totaal aantal gevraagde vergunningen van alle deelnemers na een bepaalde ronde gelijk of lager is dan het aantal vergunningen dat geveild wordt (gelijk of lager dan twaalf).

Als het totaal aantal gevraagde vergunningen in de laatste ronde gelijk is aan het aantal vergunningen dat geveild wordt, dan winnen alle deelnemers het aantal vergunningen gelijk aan hun vraag in die laatste ronde. Zij betalen daarvoor per vergunning het bedrag gelijk aan de ronde prijs in die laatste ronde. Alle vergunningen kennen dus dezelfde prijs.

Als het aantal gevraagde vergunningen in de laatste ronde lager is dan het aantal vergunningen dat geveild wordt (lager dan twaalf, bijvoorbeeld elf, tien of minder) dan winnen alle deelnemers in de laatste ronde het aantal vergunningen gelijk aan hun gevraagde aantal in die laatste ronde. De resterende vergunning of vergunningen wordt of worden gewonnen door de deelnemer of deelnemers met het hoogste exitbod of de hoogste exitbiedingen.

Als er voor de laatste te vergeven vergunning(en) meerdere exitbiedingen zijn die exact gelijk zijn aan elkaar dan wordt middels loting bepaald welke deelnemer of deelnemers die vergunning(en) verkrijgt of verkrijgen. De loting wordt automatisch uitgevoerd door het elektronisch veilingsysteem. Als er in deze veiling vergunningen worden toegewezen middels een exitbod of exitbiedingen dan betalen alle veilingdeelnemers uiteindelijk per vergunning de prijs van het laagste winnende exitbod.

Bij de start van een veiling is niet bekend hoe lang de veiling gaat duren. Dit is afhankelijk van het aantal bieders, het biedgedrag en het aantal biedronden.

Een voorbeeld ter verduidelijking (met fictieve bedragen):

Stel: een deelnemer heeft vier vergunningen aangevraagd. In de eerste ronde is de prijs vastgesteld op € 50.000,- per vergunning. Dit betekent een totaal bedrag van € 200.000,- (€ 50.000 x 4 = € 200.000,-) In de tweede ronde wordt de prijs verhoogd naar € 75.000,- per vergunning. De deelnemer vindt dit acceptabel en is bereid € 75.000,- per vergunning te betalen. Zijn bod van vier vergunningen blijft dus hetzelfde (dit betekent een totaalbedrag van 4 x € 75.000,- = € 300.000,-). In de derde ronde wordt de prijs per vergunning verhoogd naar € 80.000,- per vergunning. Dat vindt de deelnemer te veel, hij zou dan voor vier vergunningen in totaal € 320.000,- moeten betalen. Hij wil voor dit bedrag twee vergunningen, wat zou betekenen dat de deelnemer totaal € 160.000,- moet betalen. Hij verlaagt dus zijn bod met twee vergunningen. Omdat de deelnemer zijn bod verlaagt, is hij verplicht om voor de beide vergunningen waarmee hij zijn bod verlaagt ook een exitbod te doen. Dit bod moet minimaal gelijk zijn aan de prijs van 1 vergunning in de voorgaande ronde (in dit voorbeeld € 75.000,- per vergunning) en lager dan de prijs in de huidige ronde (in dit voorbeeld € 80.000,-). In dit geval zouden de het exitbod bijvoorbeeld € 78.000,- per vergunning kunnen zijn. Dat is dan het maximale bod waar hij 4 vergunningen voor wil verwerven. Iedere keer wanneer de deelnemer zijn bod (dus het aantal vergunningen dat hij voor die prijs (per vergunning) wil hebben verlaagt, brengt de deelnemer per vergunning ook een exitbod uit. Dit gaat zo verder tot de veiling eindigt.

6. U kunt oefenen

Om vertrouwd te raken met het veilingproces en de veilingsoftware, worden de aanvragers die toegelaten zijn tot de eventuele veiling, uitgenodigd om mee te doen aan een proefveiling voorafgaand aan de echte veiling. 

7. Als u vragen heeft: het aanvraag- en veilingteam staat voor u klaar!

Voor algemene informatie en vragen, kunt u contact opnemen via het e-mailadres .