Vraag en antwoord: Laag 6 voor lokale digitale radio-omroep

Wie kan er een vergunning aanvragen?
Alleen rechtspersonen (die in het bezit zijn van een geldige aanwijzing of toewijzing van het Commissariaat voor de Media) kunnen een vergunning aanvragen. Let op dat u uw statutaire naam juist invult.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Vul het aanvraagformulier volledig en juist in en voeg de verplichte bijlage(n) toe. Stuur de aanvraag naar info@agentschaptelecom.nl of overhandig deze persoonlijk bij de vestiging in Groningen.

Welke documenten van het CvdM moet ik meesturen?
Voor lokale publieke omroepen gaat het om een kopie van een geldige aanwijzing van het Commissariaat voor de Media.

Voor commerciële omroepen gaat het om een kopie van een geldige toestemming.

De aanwijzing of toestemming moet op statutaire naam van de aanvrager staan.

Let op dat u niet de begeleidende brief, maar het daadwerkelijke besluit meestuurt.

Voorbeeld aanwijzing van het Commissariaat voor de Media

Voorbeeld toestemming van het Commissariaat voor de Media

Wie mag de aanvraag ondertekenen?
Het formulier moet worden ondertekend door iemand die bevoegd is. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u raadplegen wie bevoegd is of zijn.

Bent u niet bevoegd en wilt u wel de aanvraag indienen namens de omroep, dan kunt u een machtiging meesturen. De machtiging moet zijn ondertekend door de bevoegde persoon of personen.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?
De aanvragen worden in beginsel behandeld op volgorde van binnenkomst.* Is uw aanvraag onvolledig, dan krijgt u de kans om deze aan te vullen. Volledige aanvragen gaan voor op onvolledige aanvragen. Zorg er daarom voor dat u het formulier volledig heeft ingevuld, correct heeft ondertekend en de verplichte bijlagen heeft bijgevoegd.

*Is na 11 september 2020 9.00 uur onvoldoende capaciteit beschikbaar om zowel aan een lokale publieke omroep als een commerciële omroep een vergunning te verlenen, dan wordt de vergunning echter met voorrang verleend aan de lokale publieke omroep.

Wanneer kan ik weer een vergunning aanvragen als er in een allotment al zes vergunningen aan commerciële omroepen en/of lokale publieke omroepen zijn verleend?
Tot 11 september 2020 9.00 uur zijn per allotment zes vergunningen beschikbaar voor lokale publieke omroepen en zes voor commerciële omroepen. Daarna vervalt deze scheiding.

Vanaf 11 september 2020 om 9.00 uur kunnen lokale publieke en commerciële omroepen alle vergunningen aanvragen in een allotment waarvoor nog vergunningen beschikbaar zijn. Een lokale publieke omroep mag echter maar één vergunning in een allotment bezitten.

Voor welke regio’s kan ik een vergunning aanvragen?
Momenteel kunt u alleen voor 22 allotments een vergunning voor lokale digitale radio-omroep aanvragen. De vergunningen zijn geldig tot en met 31 augustus 2022 en worden niet verlengd. Er worden voorbereidingen getroffen om lokaal DAB+ vanaf 1 september 2022 in heel Nederland mogelijk te maken.

Wat betaal ik voor een vergunning?
De kosten voor een vergunning bestaan uit uitvoeringskosten en toezichtskosten. Hieronder vindt u een uitleg met de tarieven van 2020, de tarieven voor 2021 kunnen anders zijn.

Uitvoeringskosten (eenmalig)
Voor de verlening van een vergunning wordt € 633,00 in rekening gebracht. Deze kosten worden bij de verlening van de vergunning in rekening gebracht.

Zodra u een zender in gebruik neemt, bent u per melding van een opstelpunt (van de zender) een bedrag van € 156,00 verschuldigd.*

Toezichtskosten (jaarlijks)
De toezichtskosten worden berekend per opstelplaats. Per combinatie frequentiekanaal/opstelplaats gaat het om een bedrag van € 417,00 per kalenderjaar.* Per kW zendvermogen gaat het eveneens om een bedrag van € 417,00 per kalenderjaar.* Deze bedragen worden naar rato (vanaf de datum ingebruikname) in rekening gebracht.

* Van deze bedragen wordt aan de vergunninghouder één twaalfde deel in rekening gebracht, ongeacht het aantal vergunninghouders in het allotment. Deze bedragen worden in rekening gebracht na de melding van de ingebruikname.

Ik wil graag een zender in gebruik nemen. Wanneer moet ik dit doorgeven?
U dient uiterlijk 4 weken voordat u uw zender(s) inschakelt, uw gegevens bij ons aan te leveren. Ook eventuele latere wijzigingen dient u 4 weken van tevoren door te geven. Zo heeft Agentschap Telecom voldoende tijd om de door u aangeleverde gegevens te beoordelen en te verwerken.
Indien u toetreedt tot een allotment waarin de technische gegevens voor de opstelplaats(en) al verwerkt zijn door Agentschap Telecom, dan hoeft u enkel de datum van ingebruikname door te geven. Op basis van deze gegevens wordt een factuur voor het gebruik van uw zender(s) aangemaakt. Zie hiervoor ook “Wat betaal ik voor een vergunning?”

Ik wil graag een melding van ingebruikname doen. Hoe moet ik dit doen?
Bij uw vergunning heeft u twee zip-bestanden ontvangen. Eén daarvan heet ‘A Kennisgeving ingebruikname’ en bevat de bestanden waarmee u de melding kunt doen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, neem dan contact op met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444. Tot slot is het van belang dat u een concrete datum van ingebruikname aan ons doorgeeft en dat de melding ondertekend is.

Ik zit samen met anderen in een allotment. Wie moet de melding van ingebruikname doorgeven?
U kunt de ingebruikname van (onderdelen van) de frequentieruimte individueel melden, maar het is in enkele situaties ook mogelijk om de melding te doen namens andere partijen. Bijvoorbeeld:

  • Indien er in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat u namens de partijen een melding mag doorgeven.
  • Indien u gevolmachtigd bent om namens de andere partijen een melding te mogen doen en de volmacht meestuurt.
  • Als u een melding van ingebruikname doet en deze is door alle partijen ondertekend.