Aanvraaghulp veiling DAB+ laag 7

Agentschap Telecom heeft dit document opgesteld om aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige regels wordt verwezen naar de Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7.

1. Gebruik het aanvraagformulier en houd u strikt aan het model

De Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7 (verder: de Regeling) schrijft het model voor dat moet worden gebruikt voor het indienen van een aanvraag. Dit model is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling.

Maak uw aanvraag compleet door het formulier volledig in te vullen en alle gevraagde gegevens en documenten aan te leveren. Denk bij documenten bijvoorbeeld aan een uittreksel uit het handelsregister en statuten.

2. Notarisverklaring, bankgarantie, bankverklaring en andere documenten

Wijzigingen in voorgeschreven modelverklaringen zijn niet toegestaan. In de praktijk komt het voor dat de vereiste modelverklaringen uit de Regeling worden afgezwakt of dat extra voorbehouden worden toegevoegd. Dit is niet toegestaan en leidt tot verzuimherstel. Kopieer daarom de modelverklaringen uit de Regeling en vul deze in.*

Zorg dat u alle in de Regeling gevraagde verklaringen en documenten bij de aanvraag voegt (tenzij niet van toepassing).**
 

* Zie ook de Radio Jazz-uitspraak van 6 januari 2011 waarin een aanvraag niet in behandeling werd genomen, omdat de bankgarantie niet voldeed aan het voorgeschreven model: ECLI:NL:RBROT:2011:BP0013, te raadplegen via www.rechtspraak.nl.
** De rechter heeft in een tweetal zaken uitspraak gedaan over het niet in behandeling nemen van een aanvraag wegens het niet verstrekken van een waarborgsom of bankgarantie, in beide gevallen in het nadeel van de aanvrager, ECLI:NL:CBB:2015:1 en ECLI:NL:RBROT:2012:BY0258, te raadplegen via www.rechtspraak.nl.

3. Toestemming Commissariaat voor de Media

U dient een kopie van een geldige toestemming van het Commissariaat voor de Media te overleggen.*** Het is niet voldoende om alleen de aanvraag tot toestemming te overleggen. Ook de begeleidende brief van het Commissariaat voor de Media is niet voldoende.****


*** Als bedoeld in artikel 3.1 van de Mediawet 2008.
**** In bijlage 2, onderdeel B.1, onder i, van de Regeling.

4. Bevoegde ondertekening aanvraag

Bijlage 2 wordt ondertekend door diegene(n) die overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit het handelsregister en de statuten van de rechtspersoon en/of de overgelegde volmacht bevoegd is/zijn om de aanvraag namens de aanvrager in te dienen.

Soms wordt een aanvraag ten onrechte door één van de gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde personen ondertekend, terwijl twee of meer personen gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Het is daarom van belang om na te gaan of de aanvraag daadwerkelijk conform het handelsregister, de statuten en volmachten wordt ondertekend.

Voeg bij de aanvraag een uittreksel uit het handelsregister en een kopie van de statuten. Voeg zo nodig ook volmachten toe, waarmee wordt aangetoond dat de indiener van de aanvraag bevoegd is om namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen. Het kan zijn dat u uittreksels van verschillende rechtspersonen uit het handelsregister en kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen dient te overleggen.

5. Aanvragen van meerdere vergunningen

Er mag maar één aanvraag ingediend worden. Dit is ook het geval als er meerdere vergunningen worden aangevraagd. In de Regeling is een maximum opgenomen van vier vergunningen waarvoor de aanvrager in aanmerking kan komen.

6. Te late aanvraag

Een aanvraag moet in de periode van 19 januari 2021 tot en met uiterlijk 15 februari 2021 zijn ontvangen. De aanvraag kan enkel per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging worden ingediend bij Agentschap Telecom op Emmasingel 1, 9726 AH Groningen. De persoonlijke overhandiging vindt in de genoemde periode plaats op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Als een aanvraag te laat is ingediend, op het verkeerde adres of niet per aangetekende post of niet door middel van persoonlijke overhandiging is ingediend, wordt de aanvraag afgewezen.

7. Gegevens over verbondenheid

Zorg dat u alle relevante gegevens over mogelijke verbondenheid met andere rechtspersonen verstrekt.

Bij de aanvraag moet een eigen beschrijving worden gevoegd van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen die de rechtspersoon raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of er een zodanige verbondenheid is met andere aanvragers van vergunningen of met bestaande houders van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in allotment 9C, dat er sprake is van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep.

U dient in uw beschrijving in ieder geval alle onderwerpen te noemen (voor zover van toepassing), zoals deze in de Regeling onder a. tot en met g. van onderdeel B.4.1. van het aanvraagformulier (bijlage 2) zijn opgenomen. U dient ook alle bijbehorende documenten te verstrekken. Wanneer u bijvoorbeeld een productieovereenkomst overlegt, dient u ook alle daarbij behorende afspraken en bijlagen te overleggen.

In onderdeel B.4.2. van het aanvraagformulier (bijlage 2.) zijn een aantal documenten vermeld welke u, indien van toepassing, dient te overleggen in het kader van de verbondenheidstoets. Van aandeelhoudersregisters dienen alle pagina’s te worden overgelegd, ook de lege pagina’s.

Indien deze beschrijving of documenten ontbreken, wordt daarvoor verzuimherstel geboden.