Aanvraagformulier tijdelijke wijziging vergunning(en) 700 MHz door overmacht

Het kan voorkomen dat een vergunninghouder door overmacht niet in staat is aan de dekkings- en snelheidsverplichting in de 700 MHz band te voldoen. In bepaalde situaties kan de vergunninghouder dan een tijdelijke, beperkte wijziging van zijn vergunning aanvragen. Op deze pagina vindt u het aanvraagformulier daarvoor.

Agentschap Telecom heeft in juli 2021 dit aanvraagformulier vastgesteld voor een tijdelijke wijziging van de vergunning(en) 700 MHz vanwege het niet kunnen voldoen aan de dekkings- en/of snelheidseis door overmacht. Dit formulier met een toelichting beschrijft hoe een vergunninghouder hiervoor een aanvraag kan indienen.

De concept versie van het aanvraagformulier en de toelichting werden op 25 maart 2021 bekend gemaakt. Hoewel het agentschap dit aanvraagformulier niet formeel heeft geconsulteerd, hebben belangstellenden wel de gelegenheid gekregen om hierop te reageren. Er zijn in totaal vijf reacties ingediend. Deze reacties hebben op een aantal punten geleid tot aanpassing van het document. Op de pagina Verwerking reacties op concept aanvraagformulier tijdelijke wijziging 700 MHz-vergunning(en) geeft het agentschap aan hoe deze reacties in de definitieve versie zijn betrokken.

Achtergrond

Agentschap Telecom heeft via de multibandveiling onder andere de 700 MHz-vergunningen uitgegeven aan KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. In deze vergunningen is een dekkings- en snelheidsverplichting opgenomen. Dit betekent dat vergunninghouders de verplichting hebben om vanaf 28 juli 2022 en 28 juli 2026 op 98% van de oppervlakte van elke gemeente een datasnelheid van minimaal 8 respectievelijk 10 Mbps aan te bieden.

De vergunninghouders hebben aangegeven dat naleving van de dekkings- en snelheidseis in sommige gevallen ook medewerking van andere partijen vraagt dan alleen de vergunninghouder. Het kan daarom voorkomen dat een vergunninghouder, buiten zijn macht, niet in staat is aan deze dekkings- en snelheidsverplichting te voldoen. Indien er volgens de vergunninghouder sprake is van een overmachtssituatie, dan kan deze een tijdelijke, beperkte wijziging van zijn vergunning aanvragen om zo een tijdelijk gerechtvaardigde afwijking van de initiële dekkings- en snelheidsverplichting te krijgen. Voorop blijft staan de verplichting tot naleving van de dekkings- en snelheidsverplichting, zodat het beleidsdoel van kwalitatief goede dekking altijd en overal, wordt behaald. Dit betekent dat alleen in geval van overmacht de verplichting tijdelijk opgeschort kan worden.

In het aanvraagformulier met toelichting beschrijft Agentschap Telecom welke informatie de vergunninghouder hiervoor minimaal moet aanleveren en in welke situatie er naar het oordeel van het agentschap wel of geen sprake is van overmacht. Daarnaast wordt aangegeven hoe de procedure voor het indienen van een aanvraag tot tijdelijke wijziging van de vergunningen in zijn werk gaat.