Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom tekenen samenwerkingsprotocol

Het Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom hebben op 5 december 2017 een samenwerkingsprotocol ondertekend.

“Er zijn situaties waar de taken van onze organisaties elkaar raken en dat vraagt om samenwerking”, legt Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat, uit. Denk hierbij aan het toetsen van verbondenheid tussen commerciële radio-omroepen of het verlenen van toestemming om omroep te verzorgen aan commerciële media-instellingen. "Onderling hebben we nu vastgelegd hoe die samenwerking gaat plaatsvinden. Dit schept duidelijkheid naar de instellingen die onder ons toezicht staan over de wijze van samenwerking. Als toezichthouder vind ik het belangrijk dat wij transparant en helder zijn over onze werkwijze."

Ook Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap, onderstreept het belang van hechtere samenwerking: “Het medialandschap is dynamisch en veranderingen volgen elkaar snel op. Het is van belang goed aangesloten te zijn op onze omgeving. Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling versterken de effectiviteit van de uitvoering en het toezicht van beide organisaties. De afspraken hierover hebben we nu in het protocol gezet”. 

Over het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet. Daarmee bewaakt het de toegankelijkheid, pluriformiteit en onafhankelijkheid van de media. Het Commissariaat voor de Media verleent onder meer vergunningen aan commerciële omroepen en evenementenzenders. Daarnaast wijst het regionale en lokale publieke media-instellingen aan. Daarbij wordt getoetst of de aanvragen aan de voorwaarden van de Mediawet voldoen. Ook ziet het Commissariaat voor de Media erop toe dat de aanvragers na verlening van de vergunning aan de gestelde voorwaarden blijven voldoen. Om via de ether uit te kunnen zenden, hebben de media-instellingen een etherfrequentie nodig. Agentschap Telecom verstrekt hiervoor een vergunning. Meer informatie op www.cvdm.nl.

Voorzitter van het Commissariaat voor de Media, Madeleine de Cock Buning en Directeur-hoofdinspecteur, Peter Spijkerman van Agentschap Telecom

Voorzitter van het Commissariaat voor de Media, Madeleine de Cock Buning en Directeur-hoofdinspecteur, Peter Spijkerman van Agentschap Telecom